Bezield door de H. Geest

Pinksteren mozaïek

Marc Massaer

Preek van 28 mei 2023 - Pinksteren - Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Met dit prachtige, zonnige pinksterweekend trekken we er met familie, vrienden of bekenden op uit om even te genieten van de vakantie en de vrije tijd. Vrijdagmiddag stond er volgens de ANWB 900 km file.

In beweging komen, eropuit trekken in de kracht van de Heilige Geest om te getuigen van Gods liefde, Jezus’ kruisdood en verrijzenis en Zijn blijde boodschap, die bevrijdend werkt en ons de vrijheid van kinderen Gods schenkt, dat is de Pinksteren vieren.
De heilige Geest blijft voor de meeste gelovigen een grote onbekende. Over Jezus spreken is spreken over een concrete Persoon die heeft geleefd en daden heeft verricht. Voor de H. Geest, die we niet kunnen zien, gebruiken we symbolen, vooral de beelden van wind en vuur. Je ziet de H. Geest niet, je ervaart zijn invloed in het leven van mensen als die door Hem geraakt zijn.

Wie is de H. Geest, wat kun je daarvan zeggen? De H. Geest is het vuur van de liefde van God. Vandaar dat in de liturgie van Pinksteren een rood kazuifel wordt gebruikt want rood is de kleur van de liefde en van vuur. In een gebed tot God Zijn Vader zegt Jezus: “Opdat de liefde waarmee Gij Mij hebt liefgehad, in hen moge zijn en Ik in hen.” De H. Geest is dus de liefde die in ons hart is uitgestort, ons in beweging zet en ons de kracht geeft in woorden en daden te getuigen van Jezus en Zijn blijde boodschap.

Hoe ontdek je dat de H. Geest actief is?
De H. Geest verenigt mensen rondom Jezus en zijn Kerk, schenkt vreugde en laat mensen de pracht van het katholieke geloof ontdekken. Er is zoveel moois te ontdekken in ons geloof en we hebben zoveel voorbeelden van heiligen die ons iets laten zien van de werking van Gods liefde en Gods barmhartigheid. Dat gun je toch iedere mens, namelijk dat die in Jezus tot de volheid van het leven komt. De H. Geest zorgt met andere woorden voor eenheid in geloof en liefde. Daar waar er verdeeldheid, jaloezie, verbittering en haat heersen, daar is een andere, duistere geest aan het werk, de geest van de wereld, die mensen afleidt van God. Het is de H. Geest die de harten van mensen raakt en de vonk van het vuur van Gods liefde doet overspringen. De H. Geest verandert onverschilligheid in enthousiasme voor het geloof in Jezus. Geraakt worden door wat je hoort en ziet van de wondere daden van Gods liefde brengt mensen tot overgave aan Gods liefde en Gods barmhartigheid. Niet meer voor jezelf leven maar voor God en de medemensen en dienstbaar zijn, dat is bezield zijn door de H. Geest.

Wat doet de H. Geest nog meer?
De H. Geest zorgt voor een nieuw begin en nieuw leven in de kerk. Het moet in het begin van de kerk spectaculair geweest zijn dat duizenden en duizenden mensen overgegaan zijn tot het katholieke geloof. Geraakt worden door de H. Geest is ontdekken dat het woord van God bestemd is voor mensen van alle tijden en zeer actueel blijft. Alle mensen worden geconfronteerd met goed en kwaad, met lijden, zonde en vergeving, liefde en haat, onverschilligheid en barmhartigheid, vrede en oorlog, en ze worstelen daarmee. Het geloof in Jezus leert ons met al die menselijke gevoelens op een christelijke wijze om te gaan. Het maakt wel degelijk verschil of je wel of niet gelovig bent.

We hebben de H. Geest nodig in onze tijd, de Geest die laat zien dat leven in verbondenheid met Jezus Christus vreugde schenkt en mensen in vuur en vlam zet voor de waarheid van het geloof. De H. Geest raakt verstand, gevoel en wil van de mens en  vernieuwt het hart. Met Pinksteren treedt de kerk in de kracht van de H. Geest naar buiten en breekt er een nieuwe tijd aan van God met de mensen.

Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. Zend uw Geest uit en alles zal worden herschapen. En Gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen.
God, Gij hebt de harten van uw gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door diezelfde Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting mogen verheugen. Door Christus onze Heer. Amen.

Printversie