Alles ter meerdere eer en glorie van God

H. Ignatius van Loyola

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Als je iets wilt hebben of wilt bereiken, dan is het soms handig als er in je netwerk van relaties enkele vrienden zijn die een belangrijke positie bekleden. Dit is zo in het bedrijfsleven, in de politiek en zelfs in de kerk. Lobbyen en vriendjespolitiek noemen ze dit.
Zelfs de leerlingen van Jezus willen een hoge positie in het Koninkrijk van God. Ze willen eer en macht voor hun eigen persoontje. Hun vraag is heel menselijk: Heer, geef dat wij in uw koninkrijk aan uw linker- en rechterzijde mogen zitten. Het antwoord van Jezus is verrassend. Hij noemt twee voorwaarden om in zijn koninkrijk een belangrijke positie te kunnen verwerven.

Ten eerste: als je deze positie wilt, dan moet je weten wat dit betekent, namelijk dat je de beker dient te drinken die ik ga drinken. Jezus wil zeggen dat je bereid dient te zijn om net als Hij te lijden en een kruis te dragen. Meewerken aan de verspreiding van de blijde boodschap van Jezus wil zeggen mensen in contact brengen met de liefde van God. De ene keer kom je dan mensen tegen die naar je willen luisteren, een andere keer maak je mee dat mensen er niets van willen weten en je zelfs bestrijden en vervolgen. Jezus geeft deze les en waarschuwing aan alle apostelen: zij zullen in dit leven niet moeten werken voor eigen eer en glorie maar wel voor die van God. Bijna alle apostelen zullen dit aan den lijve ondervinden. Immers, bijna allemaal zijn ze als martelaar gestorven, behalve de apostel Johannes.
Iedereen die Jezus navolgt, heeft eenzelfde ervaring: in onze kring van familieleden of vrienden kennen we mensen die onverschillig staan tegenover het geloof of het zelfs bestrijden. Wat we kunnen doen, is zelf het goede voorbeeld geven, tegenover hen getuigen van ons eigen geloof en voor hen bidden. Jezus wil als inzicht meegeven dat het geloof er niet is voor eigen eer en glorie maar dat wij alles dienen te doen ter meerdere eer en glorie van God. Dit is ook de levensspreuk van de H. Ignatius van Loyola: Omnia ad maiorem Gloriam, Alles doen ter meerdere eer en glorie van God.

Een tweede voorwaarde om belangrijk te zijn in de ogen van God, is je dienstbaar opstellen en niet de eerste willen zijn. Niet jezelf zoeken of centraal stellen  maar wel God en de ander centraal stellen en je daarvoor inzetten. Je niet afvragen: wat brengt het mij op? of: hoe kan ik er voordeel uit halen?, maar wel: hoe kan ik mijn naaste een plezier doen, wat kan ik doen om God meer te behagen?
Wat Jezus hier doet, is een ommekeer van waarden. Op zich heeft Jezus er niets tegen dat iemand een machtige positie in de samenleving heeft. Je kunt er veel goeds mee doen voor anderen. Waar Jezus op wil wijzen is op machtsmisbruik. Het grote gevaar zit hem in de verleiding van de macht, namelijk dat je in die positie gaat voor eigen eer en glorie, voor het grote geld en de belangen van de eigen groep en dat je de kleine mens benadeelt. Hoe waar zijn deze woorden van Jezus, namelijk dat de groten misbruik maken van hun macht. Het is een uitspraak die op alle tijden van toepassing is.

We dienen naar het leven van Jezus te kijken om de juiste visie te krijgen op wat macht is, want Jezus straalde ook macht en gezag uit. Hoe? Omdat hij doet wat Hij zegt; zijn woorden en daden zijn in overeenstemming met elkaar. Zijn optreden was niet om macht te verwerven of om anderen te gebruiken voor eigen heil. Het was een macht die heersen wilde over de zonde en het kwaad. De macht die Jezus heeft getoond, was de macht van de liefde en de barmhartigheid van God. Dat hadden de apostelen nog niet begrepen, toen ze met hun verzoek naar Jezus kwamen. Ze hadden nog altijd het idee voor ogen van macht zoals wij mensen dat gemakkelijk verstaan: de baas zijn om er zelf beter van te worden.
In het dagelijkse leven kom je diezelfde houding  tegen: belangrijk willen zijn in de ogen van anderen en heersen over anderen Altijd gelijk willen hebben kan zo ver gaan dat je intolerant wordt tegenover mensen die een andere mening hebben, hen zelfs uitscheldt, waardoor je verdeeldheid en haat zaait. Jezus wil dat wij leren luisteren naar elkaar, respect hebben voor elkaar en streven naar harmonie in de liefde en eenheid in de waarheid.

Moge de heilige Geest ons de levenshouding van de ware dienstbaarheid schenken, opdat Gods koninkrijk midden onder ons mag groeien en wij de vreugde mogen ervaren van Gods liefde en leiding. Amen

Printversie