Advent: wegen zoeken naar meer eenheid, harmonie en vrede

advent 2

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Advent is uitzien naar een nieuw begin en een nieuwe toekomst voor alle mensen. De verstoorde relaties onderling en met God herstellen, daartoe nodigt God ons uit in deze advent. Te midden van alle oor-logsverhalen, conflicten en discussies in families en in de kerk klinkt vandaag het goede nieuws en de oproep van de evangelist Marcus om nieuwe wegen te bewandelen. Als je ziet en hoort welke spanningen er overal zijn, veraf of dichtbij, dan besef je dat dit woord van God zeer actueel is en dat er veel werk aan de winkel is. Wat kunnen mensen elkaar soms aandoen om gelijk te krijgen! Geweld, roddel, achterklap, jaloezie, machtspelletjes, oorlog, ze vernietigen alles en zorgen voor verstoorde relaties in de grote wereld en in onze kleine wereld.

De profeet Johannes de Doper roept ons op andere wegen te bewandelen en ze recht te maken om ons klaar te maken voor Jezus die komende is, want het kwade en de zonde hebben geen toekomst en ver-nietigen alles. Het is een oproep om van gedachten en houding tegenover onze naaste te veranderen, een oproep tot bekering. Op vele schilderijen staat Johannes de Doper, die een centrale plaats heeft in het evangelie, met een grote vinger verwijzend naar Jezus de Messias. Inderdaad is Jezus het grote voorbeeld om na te volgen. Hij zorgt voor verzoening tussen God en de mensen en tussen de mensen. Het evangelie wijst ons dus een nieuwe weg van respect en liefde voor elkaar. Wegen zoeken naar meer eenheid, har-monie en vrede, dat is de opdracht voor iedere christen in de advent. Als christenen mogen we die een-heid bij uitstek vieren in de H. Eucharistie. Wij verenigen ons immers met Jezus Christus en zijn woord om de genade en de kracht te ontvangen om zelf ook instrumenten van eenheid te zijn.

De advent beleven is je hart klaarmaken door het licht van Gods barmhartigheid in je hart toe te laten en dat licht rondom je te verspreiden in de duistere en verwarrende tijd waarin wij leven. Ons laten raken door de heilige Geest, en Gods liefde en goedheid uitdragen naar anderen. Van ons christenen zouden andere mensen moeten zeggen: zie eens hoe ze elkaar liefhebben. 

De adventstijd is een ideale tijd om meer solidariteit met en verzoening te tonen naar mensen in nood: de armen, de gekwetsten, de lijdenden, de zondaars, de zieken, de verstotenen.
De adventstijd is ook een tijd waarin vaak de profeet Jesaja wordt gelezen, omdat hij schrijft over een mooi toekomstvisioen van de Messias, die vrede brengt onder de mensen.
Als jonge ouders een kind verwachten, dan maken ze zich er al maanden voor klaar om dat kind welkom te heten in hun huis, en dromen ze van een mooie toekomst voor hun kind. Ze hopen dat het een geluk-kige toekomst tegemoet mag gaan, en willen het alle liefde geven die ze hebben.
Zo is de advent: een tijd van wachten, verwachten, verlangen naar een nieuwe start van Gods liefde voor de mensen, God heeft zorg voor ieder mens. Ieder mens gaat hem ter harte en is van oneindige waarde.
In de eerste lezing beschrijft  Jesaja God met het prachtige beeld van de goede Herder die  voor zijn volk zorgt en het troost en koestert aan zijn hart. Heel in het bijzonder is God met zijn liefdevolle nabijheid er voor de lijdende mensen.

Mochten ook wij iets meer van die zorg van God voor elkaar hebben. Laten we in deze adventstijd werken aan de onderlinge relaties want dan kan het pas echt Kerstmis worden en kunnen we elkaar vrede op aarde toewensen. Amen.

Printversie