Advent is licht brengen in het leven van mensen

Adventskrans 4

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

We zijn op deze derde zondag van de advent al over de helft van de advent. Deze zondag wordt gaudetezondag genoemd, de zondag van de vreugde, omdat de Heer komende is en in de lezingen de vreugde voorkomt.
De profeet Jesaja schrijft over de vreugde van de ziel in God, omdat God de ziel met de genade van zijn liefde heeft bekleed.
Ook de apostel Paulus spoort de leerlingen van Jezus aan blij en verheugd te zijn, wat er ook gebeurt, alles te onderzoeken en het goede te behouden. De vreugde is nauw verbonden met de H. Geest, die mensen bezielt en hen in beweging zet om Gods woord in daden om te zetten.

Deze week zijn er in de lokale geloofsgemeenschappen al heel wat advents- en kerstvieringen gehouden. Het is een vreugde en prachtig om te zien hoe vele vrijwilligers zich ervoor inzetten om mensen bij elkaar te brengen, een mooie middag te verzorgen en een kerstdiner klaar te maken. Dankbaar mogen we zijn voor zo vele vrijwilligers die zich inzetten om in de kerk de vreugde van Kerstmis te kunnen vieren. Voor onze tijd is het, denk ik, belangrijk dat mensen meer met elkaar in contact komen en mogen ervaren dat ze bij een gemeenschap horen. Te veel alleen zijn en binnen zitten is niet goed. God heeft de mens niet geschapen om alleen te zijn maar om samen in verbondenheid te leven en elkaar nabij te zijn en te steunen.
Advent is licht brengen in donkere tijden in het leven van mensen, zoals de profeet Johannes de Doper dat deed, en hen helpen zich klaar te maken voor de komst van de Heer. Het is blijven dromen van wat God bedoeld heeft met onze schepping, en daaraan meewerken met al onze krachten en talenten. Niet bij de pakken neerzitten maar doen wat je kunt, ook al zijn het misschien maar kleine, eenvoudige dingen; als ze maar gedaan worden vanuit een hart vol liefde.
Advent is een tijd van verwachtend uitkijken naar God die in ons leven werkzaam is, waarbij je plotseling merkt dat Hij wonderen doet in het leven van mensen.
Gods droom is dat iedere mens met respect wordt behandeld en de liefde en de barmhartigheid van God mag ervaren. De advent beleven is goed zijn voor elkaar, het goede in elkaar bevorderen en solidair zijn met mensen in nood. Oog en oor hebben voor de mensen in onze samenleving die buiten de boot vallen, en dan in beweging komen, hun pijn verlichten of hen helpen in hun noden. Advent is hoop geven aan anderen, ondanks tegenwerking en tegenslagen. Het is hopen dat er aan de horizon eenmaal licht zal schijnen en een nieuwe tijd zal aanbreken.

Wat kun je concreet doen?
Door er zelf in te geloven: wanneer je naast een ongeneeslijk zieke zit, in stilte luisterend nabij zijn en een gebed uitspreken om nabijheid van God:  Almachtige God, wees bij deze zieke mens, want U weet wat deze zieke doormaakt. Geef hem of haar de kracht alles te kunnen dragen in verbondenheid met U.

Wanneer je iemand ontmoet die in de put zit door een tegenslag of een overleden familielid, niet weglopen, bij hem/haar blijven en luisteren naar wat die persoon allemaal moet doormaken, en dan troostende woorden uitspreken.

Broeders en zusters in Christus,
We zien overal om ons heen dat we in een gebroken wereld leven, waarin mensen slachtoffer zijn van ziekte, lijden, conflicten en geweld. Ook ons eigen hart heeft door de erfzonde last van die gebrokenheid. De Heer nodigt ons uit een beroep te doen op zijn barmhartigheid voor heling, genezing en bevrijding van het kwade, en mee te werken aan Zijn droom van vrede.
Dat de H. Geest in deze adventstijd ons verstand en hart moge verlichten, opdat wij klaar zijn om Jezus welkom te heten in ons hart, en dat het licht van Gods liefde mag schijnen in de wereld. Amen.

Printversie