Bedienaren in de parochie Haghorst

1946 - 1949 - Johannes W.A. van de Leest, kapelaan van Diessen

Voordat de noodkerk een eigen parochiekerk werd, heeft pastoor Martinus van der Linden er kerk-diensten verzorgd. Het meeste werk werd gedaan door zijn kapelaan, Johannes van de Leest, die in Diessen kapelaan was van 2 september 1946 tot 17 augustus 1949.

1949 - 1964 - Andreas J. Verstijnen, pastoor

Geboren op 7 april 1913 te Haaren en op 30 juli 1938 door Mgr. A.F. Diepen gewijd tot priester van het bisdom ’s-Hertogen-bosch. Achtereenvolgens was hij kapelaan te Tilburg - Broek-hoven I (1938-1942), Budel-Dorp (1942-1945) en Zeeland
(1945-1949).                                        
Op 12 juli 1949 werd hij benoemd als eerste (bouw)pastoor in Haghorst. De deken en pastoor van Oirschot, TH. de Vries, installeerde hem op vrijdagavond 22 juli 1949 als pastoor van de Sint-Jozefparochie Diessen-Haghorst. Uit eigen middelen stichtte hij het pastoorsfonds, waarvoor hij 50.000 gulden beschikbaar stelde. Van een gedeelte van dit geld werd in 1950 de pastorie gebouwd. Als eerste pastoor was het zijn taak de nog jonge parochie pastoraal gestalte te geven.
Pastoor Verstijnen was een groot liefhebber van vogels, in groten getale aanwezig in en om zijn pastorie. Hij werd ook wel de Franciscus van Haghorst genoemd. Zijn misdienaars hielpen hem wekelijks met veel plezier zijn volières te onderhouden. Hij hield er talrijke zangvogels en ander prachtig gevederd gevogelte.
Op 28 juli 1963 vierde de pastoor zijn zilveren priesterfeest. Als teken van dank en waardering voor zijn pastorale werk ontving hij van de parochianen een tv-toestel.
Op 30 oktober 1964 werd hij benoemd tot pastoor van de Lambertusparochie te Zijtaart, waar hij overleed op 4 oktober 1977.

 

1964 - 1972 - Johannes Antonius Jilesen, pastoor

Geboren op 8 mei 1918 te Beugen en op 26 juli 1943 door Mgr.W. Mutsaerts gewijd tot priester van het bisdom ’s-Hertogenbosch. Achtereenvolgens was hij kapelaan in Geffen, Heeze, Eindhoven Stratum, Tilburg Broekhoven II H. Familie en Nijmegen O.-L.-V. van Lourdes. De deken en pastoor van Oirschot, G. Renders, installeerde hem op 30 oktober 1964 als tweede pastoor van de Sint-Jozefparochie Haghorst.
Bij zijn aantreden trof hij een pastorie en een kerkgebouw aan die toe waren aan renovatie en uitbreiding. Onder zijn pastoraat kreeg het voormalige kerkgebouw zijn huidige vorm. Zijn pastoraat in Haghorst begon halverwege het tweede Vaticaans Concilie en de nieuwe ideeën die alom in de Kerk leefden, gaf de pastoor ook in zijn parochie vorm. Er kwamen gespreksgroepen en een (adviserende) parochieraad. Hij organiseerde zelfs een soort mini-concilie. Hij was een zeer gedreven pastoor en priester.
Op 1 maart 1972 benoemde Mgr. J. Bluyssen hem tot pastoor van de Petrusparochie te Oirschot. Hij bleef dat tot 1984 en overleed als emeritus te Best op 24 oktober 1997.
 

1972 – 1973 - Arnoldus van Poorten

Geboren op 21 september 1918 in Den Haag is hij op 25 juli 1944 tot priester gewijd als lid van de Orde van Minderbroe-ders Conventuelen. In 1970 werd hij benoemd als kapelaan van de H.-Hartparochie te Eindhoven en op 1 mei 1972 door Mgr. Bluyssen tot derde pastoor van Haghorst. Hij was een enthou-siast zielzorger, die in de roerige zeventiger jaren een volle kerk met veel jongeren bijeenbracht.
Pastoor Van Poorten verlangde van het veel te rustige Brabantse land terug naar zijn geboortestad. Op 1 september 1973 verliet hij de parochie om ziekenhuispastor te worden in Den Haag. Tijdens een reis door het Heilig Land overleed hij plotseling te Jerusalem op 15 september 1989.
 

1973 – 1995 - Wilhelmus J.M. Jürriens, pastoor

Geboren op 18 november 1920 te Wamel, op 25 juli 1945 door Mgr. W. Mutsaerts gewijd tot priester van het bisdom ’s-Herto-genbosch. Achtereenvolgens was hij kapelaan te Geldrop, Uden, 's-Hertogenbosch en pastoor in 's-Hertogenbosch en Tilburg.
Op 21 september 1973 werd hij benoemd als vierde pastoor in Haghorst. Hij was een vroom man, die veel bad, vaak op huis- en ziekenbezoek ging en vooral bejaarden bezocht. Hij kon (erg) lange preken houden. Het teruglopende kerkbezoek was niet alleen aan hem te wijten, de jeugd bleef thuis.
Op 22 februari 1995 werd hij, fietsend op weg naar een van zijn parochianen, door de dood verrast.
 

1995 – 2002 - Alfons Kraanen, administrator

Alfons Kraanen, pastoor van de Willibrordusparochie Diessen, was na de dood van pastoor Jürriens administrator. Hij heeft zich tevergeefs ingezet voor de benoeming van een nieuwe pastoor.

 

 

 

 

1995 – 2009 - Johannes van Olmen, diaken

Geboren op 31 december 1949 te Netersel en door Mgr. J. Ter Schure tot permanent diaken gewijd op 30 september 1995.
Per 1 november 1995 benoemde de bisschop hem tot diaken van de St.-Josephparochie om de erediensten te verzorgen.
Hij was een gehuwde diaken, die buiten de kerk werkzaam was als ambtenaar bij de gemeente Bladel. Van Olmen organiseerde in 1999 een Romereis, waaraan veel Haghorstenaren hebben deelgenomen.
Per 1 oktober 1999 nam de diaken ontslag om voor de parochie O-.L.-V. Tenhemelopneming in Reusel te gaan werken.

 

2009 - 2011 - Leendert Spijkers, deken van Dekenaat Oirschot, administrator

Nadat de diaken was vertrokken werd deken Spijkers van het dekenaat Oirschot administrator.

 

 

 

 

 

2011 -  2012 - Steven Barberien, administrator, later pastoor

Geboren op 14 april 1976 te Lier, België, en door Mgr. A. Hurkmans priester gewijd op 17 juni 2000.
De bisschop benoemde hem tot pastor van de parochie Mierlo-Hout, Brouwhuis en Rijpelberg te Helmond. In 2003 volgde het pastoraat van de H.-Willibrorduskerk te Diessen. Hij werd in 2006 tevens administrator van de parochies in Biest-Houtakker, Esbeek en Haghorst, die op 1 mei 2012 met de parochie H. Willibrordus fuseerden tot de parochie H. Norbertus te Diessen. Sinds 1 maart 2014 maakt ook de Petrusparochie in Hilvarenbeek daarvan deel uit.
Vele vrijwilligers en parochianen namen op 7 juni 2019 afscheid van pastoor Barberien, die te kennen had gegeven graag te willen terugkeren naar zijn geliefde Vlaanderen om daar actief te worden in het pastoraat.  
Het belang van pastoor Barberien
Het voornaamste wapenfeit van pastoor Barberien was de fusie van de vijf parochies in Hilvarenbeek in opdracht van het bisdom. Een en ander verliep niet zonder slag of stoot.
Plichtsbetrachting, gedrevenheid en inzet typeren het pastoraat van Steven Barberien, resulterend in verzorgde vieringen, doordachte preken en pastorale zorg voor zieke en oudere parochianen.
Als Mariavereerder organiseerde hij bedevaarten naar Rome en Lourdes.
Als voorzitter van het parochiebestuur wist hij voor elk van de drie in 2012 aan de eredienst onttrokken kerken een nieuwe bestemming te vinden. De parochie bleef onder zijn pastoraat financieel gezond.
Pastoor Barberien initieerde restauratie en renovatie van gebouwen, orgels, altaren en andere waardevolle elementen in de kerken. Ook de begraafplaatsen hadden zijn aandacht.

Voor een completer overzicht van leven en werk van pastoor Barberien klik hier.   

     

Pastorale assistentie

Johannes Jacobus Oscar Goddijn, geboren te Leiden op 12 februari 1921, was godsdienstsocioloog en publicist. In 1941 trad hij in bij de franciscanen en in 1947 werd hij priester gewijd. Als kloosterling maar ook daarna stond hij bekend als professor Walter Goddijn.
Hij woonde van 1973 tot aan zijn dood op 4 januari 2007 in Haghorst. Al tijdens  het pastoraat van pastoor Jürriens maar ook daarna ging hij voor in de weekenddiensten, samen met diaken van Olmen. In 2005 nam hij afscheid van de parochie.


Behalve pater Goddijn hebben nog andere geestelijken geregeld in het weekend erediensten verzorgd, zoals de trappisten van Koningshoeven tijdens het pastoraat van pastoor Jilesen en de legeraalmoezeniers uit Oirschot van 2009 tot en met 2011.

Ad Vugs /  2022 / Brongegevens: parochieel en bisschoppelijk archief