1799 - heden

Pastoors in Diessen tussen 1799 en nu

Lambertus Hoeckx

(Venlo, april 1738; Diessen, april 1804) is in 1761 geprofest. Hij was kapelaan in Olen, toen hij in 1781 pastoor werd van de parochie Diessen.
Tijdens diens pastoraat vond de Franse Revolutie plaats. In de tweede helft van 1794 kwam ook Diessen onder de macht van de Fransen. In 1795 werd de Bataafse Republiek uitgeroepen en het gezag in handen van het volk gelegd. Onder de nieuwe constitutie werd in 1798 de Staatskerk afgeschaft. Kerkgebouwen en pastorieën die eertijds van de roomsen waren afgepakt, vielen nu onder de zeggenschap van de plaatselijke besturen en kwamen al snel weer in handen van de katholieken.
Op vijf april 1804 was de begrafenis van  pastoor Hoeckx te Diessen.

Siardus van Dijck

was Hoeckx’ opvolger. Vanaf 1802 was hij pastoor in Olen, waar hij op 3 maart 1804, samen met zijn confrator Eugenius van Grunderbeek, uit de pastorie werd verdreven. Eerder had hij pastoor Hoeckx in Diessen al geassisteerd. Daags na diens begrafenis kwam hij naar Diessen. Onder zijn pastoraat is men begonnen met het opknappen van de kerk in Diessen.
Vanaf 1234 hebben de norbertijnen van de Abdij van Tongerlo de zorg gehad voor de parochianen in Diessen. Van Dijck was tot zijn overlijden in 1830 de laatste witheer die hier pastoor was.

 

Johannes Franciscus Boeren

(Boxtel, 29 juni 1786; overleden in 1878) was de eerste wereldheer die als pastoor diende in Diessen. In 1816 is hij te Gent priester gewijd. Na een kapelaanschap in Mierlo werd hij in 1820 pastoor van Knegsel en Steensel en in 1830 van Diessen.
In Steensel had hij al ervaring opgedaan met de bouw van een pastorie, toen hij bouwheer werd van de huidige pastorie aan de Heuvelstraat. Zijn huishoudster, Theresia van Wetten uit Oerle, legde de financiële basis voor het later gebouwde Theresiagesticht, het klooster van de congregatie Zusters van Liefde in Diessen.

Jacobus Petrus Jacobs
(Oostelbeers, 11 oktober 1827; 22 juni 1887) viel de eer te beurt pastoor Boeren op te volgen. Die benoeming had hij wel verdiend, na 23 jaar kapelaan te zijn geweest in Diessen.
In 1878 bouwde pastoor Jacobs een verdieping op de pastorie, waardoor het gebouw het uiterlijk kreeg van een statig 19de -eeuws herenhuis. Tijdens zijn pastoraat is de bouw van het Theresiagesticht ter hand genomen, waardoor de verbouwing van de pastorie ernstige vertraging opliep. In 1883 vond hij de congregatie Zusters van Liefde bereid in Diessen een 'liefdesgesticht' te betrekken.

 

Adrianus Hubertus van Iersel

(Udenhout, 26 december 1841; 20 december 1900) werd op 30 juni 1887 pastoor in Diessen. Tijdens zijn pastoraat was er geen kapelaan. Desondanks wist hij in 1894 een fanfare van de grond te krijgen. Van Iersel, stammend uit een rijke boerenfamilie, was een dictatoriaal, weinig vooruitstrevend mens.
Op 14 december 1900 heeft de deken van Oirschot de Diessense pastoor de sacramenten der stervenden toegediend.

Petrus Notten

(Leende, 23 februari 1856; Diessen, 16 augustus 1922) treffen we vanaf 4 januari 1901 aan in de pastorie. Zijn priesterwijding ontving hij op 22 mei 1880, waarna hij eerst als assistent en later als kapelaan te Tilburg werkzaam was. Ruim 21 jaar heeft hij de herderlijke zorg voor de Diessense parochie op zich genomen.
In die periode heeft hij zich sterk gemaakt voor de oprichting van de boterfabriek, de Boerenbond, de vee- en paardenverzekering, de Jonge Boerenstand en de Boerenleenbank. Ook zijn tijdens zijn pastoraat het patronaatgebouw in 1909 en de kiosk gerealiseerd op de hoek van de Heuvelstraat en de Kerkstraat.
Op 1 april 1922 ging pastoor Notten met emeritaat. Hij betrok een kamer in het huis van de Zusters van Liefde naast de kerk. Na viereneenhalve maand rust overleed hij, daags na Maria-Hemelvaart. Op zijn grafzerk staat de volgende tekst: Hij was een priester, die de zorg droeg voor zijn volk, en voor het bederf behoede.

Pastoor Notten Diessen

Pastoor Notten  met leerlingen van de bewaar- en meisjesschool
op 17 juli 1912. (Foto: www.fotostichtingdiessen.nl)

Henricus van Enschot

(Goirle, 16 juli 1876; Helden, 25 mei 1945) was van 1922 tot 1932 pastoor in Diessen. Geboren als zoon van een Goirlese burgemeester, werd hij in 1901 priester gewijd. Vóór zijn benoeming was hij werkzaam in Eindhoven.
Van Enschot heeft zich bijzonder ingezet voor de devotie van het H. Hart.  De parochianen hebben hem als blijk van hun liefde en hoogachting op 1 juni 1926 een H.-Hartbeeld aangeboden, ter gelegenheid van zijn zilveren priesterjubileum. In 1929 was pastoor Van Enschot de grote stimulator bij de oprichting van de R.-K. Boerinnenbond.
Tijdens zijn pastoraat hebben verbouwingswerkzaamheden plaatsgevonden aan kerk en pastorie. Vanwege zijn slechte gezondheid vroeg hij in 1932 om eervol ontslag, dat hem werd verleend. Bovendien kreeg hij toestemming naar Druten te verhuizen, waar hij rector werd van Huize Boldershof.

Pastoor Henricus van Enschot Diessen

Het bestuur van de rooms-katholieke Jonge Boerenstand in Diessen, ca. 1930, voor het patronaat met geestelijk adviseur, pastoor Harrie van Enschot. (Foto: www.fotostichtingdiessen.nl). 
Notitie in 'Fam. Van Enschot Genealogie': Hendrikus Wilhelmus van Enschot werd in 1901 priester gewijd en was van 1922 tot 1932 de zeer omstreden pastoor van Diessen.

Martinus van de Linden

(Nistelrode, 17 februari 1886; Hilvarenbeek, 18 november 1962) bediende als kapelaan de parochies van Overloon en Haaren voor hij de opvolger van pastoor Van Enschot werd. Zijn pastoraat in Diessen duurde van 1932 tot 1961.
Hij trof een financieel verarmde parochie aan. De oorzaken daarvan waren mede de kosten van de verbouwingen die zijn voorganger had laten uitvoeren. Voor en tijdens de oorlogsjaren werd pastoor Van de Linden in de weekenden geassisteerd door een kapucijn uit Tilburg, pater Fidentius van Beers. De bijnaam ‘het klein paterke’ zegt iets over zijn gestalte.
De stichting van een afzonderlijke parochie in Haghorst heeft niet alleen instemming gekregen van pastoor Van der Linden, hij maakte zich er zelfs sterk voor. Op 31 maart 1961 werd hem om gezondheidsredenen eervol ontslag verleend. Hij is in Diessen begraven.

Diessen pastoor Van der Linden

De misdienaars van pastoor Van der Linden in 1952.
Ze zijn voor hun jaarlijks reisje nog snel achter de pastorie op de foto gezet. (Foto: www.fotostichtingdiessen.nl)

Johannes Vogels

(Strijp, 21 juli 1908; Tilburg, 11 november 1999) kwam op 19 mei 1961 als pastoor naar Diessen. Hij stamde uit een arm arbeidersgezin. Op 6 juni 1936 ontving hij  in 's-Hertogenbosch van Mgr. Diepen de priesterwijding. Daarna begon hij zijn kerkelijke loopbaan als kapelaan in de Maria Brigidaparochie in Geldrop. Via Tilburg - parochie Broekhoven II - en de Lambertusparochie van Drunen kwam hij naar Diessen. Tijdens zijn pastoraat vond ook het Tweede Vaticaans Concilie plaats.
Het is aan hem te danken dat er geen tweede beeldenstorm heeft plaatsgevonden in de kerk van Diessen. Onder zijn pastoraat is de kerk grondig gerestaureerd. Het verpachten van kerkbanken werd afgeschaft en er werd bepaald dat alle nieuw te plaatsen grafmonumenten dezelfde vorm moesten hebben.
Pastoor Vogels heeft in 1976 en 1986 in Diessen zijn 40- en 50-jarig priesterfeest gevierd. Op 14 augustus 1977 ging hij met emeritaat en hij verhuisde naar een woning in de Heuvelstraat. Zijn 60-jarig priesterjubileum in 1996 heeft de oud-pastoor in stilte gevierd. Pastoor Vogels is ter aarde besteld in Diessen.

Pastoor Vogels Diessen

De foto dateert van 19 mei 1961, toen Johannes Vogels als pastoor werd geïnstalleerd
en zijn eerste H. Mis deed. (Foto: www.stichtingdiessen.nl )

 

Alfons Kraanen

(Tilburg, 08 mei 1922; Bladel, 25 november 2003) werd in 1947 tot priester gewijd. Hij heeft o.a. in Oisterwijk, Waalwijk, 's-Hertogenbosch en Helvoirt als kapelaan gediend. Per 1 oktober 1977 werd  hij pastoor van Diessen. Ook heeft hij godsdienstles gegeven aan het Odulphuslyceum te Tilburg. Bij zijn parochianen was hij zeer geliefd. Hij heeft ervoor gezorgd dat het middenpad terugkwam in de kerk. Hij is ook administrator geweest van de St.-Josephparochie in Haghorst. Per 31 maart 2003 is hem eervol ontslag verleend, waarna hij zich elders in het dorp vestigde. Datzelfde jaar is hij in het verpleegtehuis te Bladel ingeslapen en op 1 december te Diessen begraven.

Steven Barberien

(Lier, 14 april 1976) ontving de priesterwijding in 's-Hertogenbosch op 17 juni 2000. Hij werkte als pastor in de parochies Brouwhuis en Rijpelberg in de gemeente Helmond, voor hij op 1 april 2003 waarnemend pastoor in Diessen werd. Op 29 mei 2005 is hij officieel geïnstalleerd als pastoor. In 2007 werd hij tevens administrator van de parochies van Biest-Houtakker, Esbeek en Haghorst.

Pastoor Barberien liet het Mariabeeld, tot dat moment op het Maria-altaar vóór in de Willibrorduskerk, restaureren en in de dagkapel onder de toren plaatsen. Ook liet hij een ijzeren poort aanbrengen op de plaats van de deuren tussen kerk en toren, zodat bezoekers van de dagkapel ook zicht hadden op het interieur van de kerk. Verder vond er renovatie plaats van het dak van de kerk en de installatie van een nieuw verwarmingssysteem. Ook werd bij een grote restauratie het Van Hirtumorgel in de oorspronkelijke staat teruggebracht. 

Op 1 mei 2012 is de Willibrordusparochie te Diessen met de parochies Biest-Houtakker, Esbeek en Haghorst opgegaan in de fusieparochie R.-K. Parochie H. Norbertus. Pastoor Steven Barberien is per diezelfde datum benoemd tot pastoor van de nieuwe parochie. Vanaf 1 maart 2014 maakt ook de Petrusparochie in Hilvarenbeek deel uit van 'de Norbertus'.

Steven Barberien