Wij zijn geschapen voor het leven, niet voor de dood

Spreuk over leven na de dood

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Uit een onderzoek van de EO en het Nederlands Dagblad blijkt dat veel jongeren een gebrek aan zingeving ervaren en een doel in het leven missen. Dit vraagt om aandacht van samenleving en kerken. Talitha Muusse, ondernemer en presentator, herkent dit probleem in haar omgeving. Ze zegt dat jongeren zich opgesloten voelen in hun eigen bubbels en worstelen met existentiële vragen als: ´Is dit het
nu?´ en ´Heeft het leven wel zin?´

Het is iedere mens eigen dat hij worstelt met vragen rond leven en dood, ziekte en gezondheid, goed en kwaad. De wetenschap kan geen verklaring geven voor de dood en hoe daar tegenaan te kijken en daarmee om te gaan. Alleen in de H. Schrift en door het geloof in Jezus krijgen wij zicht op deze moeilijke dingen van het leven. Alleen God biedt ons mogelijke oplossingen.

Het moge duidelijk zijn dat God de mens niet geschapen heeft voor de dood maar voor het leven, dat zegt ons de eerste lezing. Door hoogmoed van de mensen en een bepaalde groep engelen kwamen dood en zonde in de wereld. We spreken hier van de zondeval van de mens en van de engelenval. Echter, God had dit allemaal al vanaf het begin voorzien en heeft daarom het heilsplan opgevat om de mensen te redden door zijn Zoon Jezus te zenden. God heeft het plan opgevat om de gehele schepping onder de heerschappij van Christus te brengen. De wonderbaarlijke genezing van een vrouw en de opwekking van het dochtertje van Jaïrus in het evangelie maken duidelijk dat God wil dat de mens deel heeft aan het leven. Wij mensen worden uitgenodigd onze beproevingen aan Jezus toe te vertrouwen en te geloven in de reddende kracht van Jezus, die de macht heeft over de gehele schepping. Jezus is Heer van hemel en aarde en heeft het laatste woord over alles. Hem komt alle eer, glorie en dankbaarheid toe.

De glorie van God is de levende mens en de glorie van de mens is God te aanschouwen, schreef de heilige Irenaeus van Lyon. Wat het gedachtegoed van Irenaeus vooral zo aantrekkelijk maakt, is wat hij verstaat onder Leven. Elke mens verlangt naar een vervuld en waarachtig leven. Als er tegenwoordig over vervreemding en absurditeit wordt gesproken, gaat het juist om de bewustwording dat er iets essentieels ontbreekt in ons leven. Iets waarvoor je op zoek moet naar meer dan de kortstondige bevrediging die de consumptiesamenleving ons biedt, naar iets wat daarvoor in de plaats dient te komen. We worden uitgenodigd binnen te gaan in het spirituele leven, dat eenvoudigweg bestaat uit de liefde die God met ons wil delen.

Liefde betekent jezelf geven. Dat geldt voor God en ook voor ons. Het Woord is vlees geworden vanwege de oneindige liefde van God voor ons.  Hij wil ons helemaal omvormen naar het beeld van Jezus. Kiezen voor God wil zeggen je niet laten afleiden door de dingen van de wereld, zoals yoga, reiki, new age, astrologie, kaartleggen en waarzeggerij, want dat staat gelijk met afgodendienst, waardoor je in contact komt met duistere krachten. Wij zijn toch als christenen kinderen van het licht en laten ons verlichten door de wijsheid van de H. Geest, die ons de goddelijke wereld van God leert kennen.

De eerste christenen hebben intuïtief aangevoeld dat alle dingen één zijn. Als mens maken we volledig deel uit van de wereld van de materie en van het geestelijke. Alles wat bestaat, is geschapen en wordt in leven gehouden door de liefde van God, de Schepper van alle dingen. Wij worden bemind door God zoals we zijn, en mogen deel uitmaken van die goddelijke wereld van Jezus door Jezus te aanvaarden als de Redder van de wereld. Door deel te hebben aan het licht van de eeuwige liefde van God ontdekken we dat we werkelijk gemaakt zijn voor een leven dat mooier is dan wij durfden dromen, namelijk voor een leven in het Koninkrijk der hemelen, het eeuwig leven. Het is Jezus die door zijn kruisdood en verrijzenis het gebroken en sterfelijk menselijk leven heel maakt en onsterfelijkheid aanbiedt.
Moge deze gedachten en het woord van God ons inspireren om vanuit het geloof in Jezus mee te werken aan genezing van mensen naar ziel en lichaam. Amen.

Printversie