Wie Mij liefheeft, zal Mijn woorden onderhouden

Tien geboden

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

In rouwgesprekken hoor ik vaak dat de overledene voor zijn vertrek naar God nog een afscheidswoord of goede raad heeft meegegeven aan kinderen en nabestaanden. Maak geen ruzie, probeer de eenheid en de vrede onderling te bewaren. Wees goed voor elkaar en steun elkaar. Iemands laatste woorden maken veel indruk en blijven je altijd bij.

Vandaag horen we Jezusí raadgevingen aan zijn leerlingen voordat Hij naar zijn Vader in de hemel vertrekt. Veel heeft Hij tegen zijn leerlingen gezegd in de drie jaar dat Hij met hen optrok, maar het moet allemaal nog bij hen landen. Zijn leerlingen hebben tijd nodig om de woorden van Jezus tot zich te laten doordringen en te begrijpen om ze daarna in praktijk te brengen.
De liefde tot God is niet zo maar een gevoel. Ze heeft te maken met je de woorden van Jezus eigen maken en vandaaruit leven. Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woorden onderhouden. Het mag gezegd worden dat het christelijk ideaal best een hoog ideaal is om na te streven. Vele tijdgenoten hebben het daar moeilijk mee en willen het ideaal naar beneden halen en het katholieke geloof aanpassen aan menselijke maatstaven. Eeuwig trouw zijn in het huwelijk, is dit nog wel mogelijk en van deze tijd? Zondags trouw naar de kerk gaan, wie doet dit nog ? Elke dag bidden, waarvoor is dit nodig?
Als je het ideaal zonder Gods hulp op eigen kracht wilt bereiken, dan kom je er al snel achter dat dit niet mogelijk is. Je hebt de genade van God nodig om het te bereiken. Geloven in God gaat niet automatisch; daar dien je iets voor te doen, namelijk bidden, je verdiepen in het geloof, de sacramenten ontvangen en je kruis dragen. Wie mijn volgeling wil zijn, heeft Jezus gezegd, die moet zichzelf verloochenen en zijn kruis dragen. Jezus navolgen betekent dat je mag worstelen met het christelijk ideaal en dat je het met de kracht van de H. Geest met vallen en opstaan probeert te bereiken. En als je valt, dan moet je niet blijven liggen en de moed opgeven. Vertrouw dan je zwakheid toe aan God in het sacrament van de vergeving en Hij zal je bemoedigen en troosten.

Veel onvrede, ellende en verdeeldheid tussen mensen en volkeren ontstaat, doordat men niet luistert naar de woorden van God en het kwade goedpraat. De vrede van God komt je niet zo maar aanwaaien. Die krijg je als je luistert naar de ingevingen van de H. Geest, die werkzaam is in de kerk. Jezus heeft beloofd altijd met de kerk te zijn tot aan het einde van de tijden, en de H. Geest brengt zijn woorden en daden in herinnering en legt die uit. Jezus heeft niet gezegd: zoek het nu maar zelf uit, maar Hij heeft de kerk de Heilige Geest geschonken om† inzicht te geven in wat goed en kwaad is en hoe je God kunt liefhebben.

Dat de H. Geest vanaf het begin van het christendom de kerk heeft geleid, maakt de eerste lezing ons duidelijk. Waarover gaat het? Tussen Paulus en de andere apostelen was er onenigheid over de vraag of de heidenchristenen besneden moesten zijn om christen te kunnen worden. Op het concilie van Jeruzalem, ook wel het apostelconcilie genoemd, dat plaatsvond in het jaar 49, werd besloten dat niet-Joden die christen wilden worden, niet besneden hoefden te zijn.
Later hebben nog vele andere concilies plaatsgevonden om geloofswaarheden te verhelderen, en dat is allemaal het werk van de H. Geest. Zoals het concilie van Efese in 431, waar de Kerk heeft vastgelegd dat Maria de Moeder van God genoemd mag worden. De heilige paus Johannes XXIII heeft het laatste concilie uitgeroepen, het Tweede Vaticaans Concilie, dat plaatsvond van 1962 tot 1965.

Tot op de dag van vandaag mogen wij er dus op vertrouwen dat de Kerk door God geleid wordt, dat ze de waarheid verkondigt en dat die waarheid leidt naar Gods vrede en een authentiek christelijk leven. God wil dat wij wandelen in Zijn licht en getuigen van het licht want wij zijn immers kinderen van het licht. De kinderen van de duisternis luisteren niet naar de woorden van Jezus maar naar de leugens van de wereld, wat leidt tot zonde en duisternis. Wij christenen mogen geen dubbel leven leiden. Zelf spreken van het licht maar duistere daden doen, past niet bij het leven van een christen. God wil dat we Jezus navolgen door goedheid en liefde uit te stralen. Zo mogen wij leven in de vrede van God en uitkijken naar het Nieuwe Jeruzalem, waar de tweede lezing over spreekt. Het is de stad van licht en vrede want de luister van God verlicht haar en haar lamp is het Lam.

Broeders en zusters,
Als Jezus spreekt over de vrede, dan is dat een vrede die inhoudt: eenheid in de liefde van God die de H. Geest schenkt. God wil ons die vrede schenken als wij zijn woorden maar onderhouden. Dante Alighieri heeft dit alles samengevat in een van de mooiste verzen van La Divina Commedia. Het vers luidt: In zijn wil is onze vrede.

Amen.

Printversie