Trouw aan het gebed

Kardinaal Newman

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Als je een goede gezondheid hebt en nog alles kunt doen wat je wilt, mag je God daarvoor dankbaar zijn. Ernstige zieken weten wat ze missen: hun wereldje wordt kleiner en ze kunnen niet meer deelnemen aan het maatschappelijke leven.

In het evangelie gaat het vandaag over melaatsen, die in Jezus’ tijd op een afgelegen plaats moesten leven en overal buitengesloten werden. Door zijn optreden worden ze genezen en kunnen ze weer deelnemen aan het gewone leven. Nu had Jezus verwacht dat alle melaatsen terug zouden komen om God te danken voor hun genezing. "Zijn niet allen rein geworden? Waar zijn de negen anderen?"

God wil niet dat je enkel naar Hem toe komt in nood, opdat Hij als een soort Sinterklaas alle wensen zou vervullen. God wil dat wij in alle omstandigheden aan Hem denken, in vreugde en verdriet. Dankbaarheid is de ware toetssteen van je geestelijk leven. Wees altijd blij. Bid zonder ophouden. Zeg om alles dank. Dat is wat God van jou wil. Zo spoort Paulus de christenen aan in één van zijn brieven. Zelf dankt Hij God voortdurend, ook in zijn beproevingen.

Leren dankzeggen, het is vaak het eerste wat ouders kinderen in de opvoeding willen bijbrengen. "Zeg nu eens mooi dank u tegen opa/oma voor de snoep die je gekregen hebt." Als je alles echter zomaar in de schoot geworpen krijgt, bestaat de kans dat je dit zo vanzelfsprekend vindt dat je het danken verleert. Het zijn meestal de kleine dingen die je dankbaar stemmen: de vriendschap die je mag ondervinden, een hartelijke gelukwens bij een verjaardag of een feest, een bloemetje bij een ziekte, een troostende hand bij het verdriet om een overlijden. God en de naaste dankbaar zijn is een gebaar van waardering en eerbied. God mogen we dankbaar zijn dat Hij ons dit unieke leven heeft geschonken. Dankbaar mogen we God zijn dat Hij ons door het doopsel heeft aangenomen als zijn veelgeliefde kinderen. Dankbaar mogen we Hem zijn dat Hij ons zijn liefde en vriendschap toont door ons zijn Zoon Jezus Christus te laten ontmoeten in de eucharistie.
Eucharistie vieren betekent bovendien God dankzeggen. In het inleidend gebed op het eucharistisch gebed bidden wij het trouwens iedere keer. Als de priester zegt: “Brengen wij dank aan de Heer Onze God”, dan antwoorden wij allen als gelovige gemeenschap: “Hij is onze dankbaarheid waardig.” God als de Gastheer van de wekelijkse eucharistieviering nodigt ons uit niet te blijven steken in het kinderlijke smeekgebed maar over te gaan tot de dankzegging en de lofprijzing van God. Geloven op een dynamische manier houdt een voortdurende beweging in tussen smeken en danken.

Vandaag zegt de Kerk God dank voor kardinaal Newman, die in Rome door paus Franciscus heilig wordt verklaard, samen met nog vier andere voorbeeldige christenen. Zijn wapenspreuk luidt als volgt: ‘Het hart spreekt tot het hart’. Dit motto "geeft ons een inzicht in zijn [Newmans] opvatting over het christelijk leven als een roeping tot heiligheid, ervaren als een diep verlangen van het menselijk hart om deel te hebben aan de intieme communicatie met het Hart van God." Hij wijst ons erop, dat trouw aan het gebed ons geleidelijk omvormt naar Gods gelijkenis. Zo schreef hij in een van zijn vele mooie preken: “De gewoonte van het gebed, de oefening om zich tot God te wenden op elk moment, op elke plaats, in elke nood heeft wat je zou kunnen noemen als natuurlijk effect dat de ziel wordt vergeestelijkt en opgeheven.”

Kardinaal Newman heeft voor vernieuwing in de kerk gezorgd, zowel in het denken als in het pastorale handelen. Door hem heeft het persoonlijk geweten bij het geloof en de rol van de leken een belangrijkere rol gekregen in de Kerk. Iedereen moet naar zijn geweten luisteren en zo de juiste keuzes maken. Wel benadrukte hij dat het geweten goed gevormd dient te zijn door wat de kerk als leer verkondigt. Het is dan ook nodig je daarin te verdiepen, zodat je geweten fijngevoeliger wordt.

In zijn priesterlijk dienstwerk bezocht hij in Birmingham vele zieken, armen en nabestaanden. Ook bekommerde hij zich om gevangenen. Vanwege zoveel verdienstelijk werk mag kardinaal Newman nu publiekelijk in de gehele Kerk vereerd worden.

Moge de H. Geest en de heilige kardinaal Newman ons inspireren om met de genade van God mee te werken aan de vernieuwing van het geloof en de Kerk, ook in onze tijd.

Amen.

Printversie