Roeping: genade en missie, wereldgebedsdag 2023

Theresia van Lisieux

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat Theresia van Lisieux zalig werd verklaard. Intens had Theresia naar haar roeping in de kerk gezocht, tot ze de brief van St.-Paulus over de liefde las. Mijn roeping is de liefde, zei ze. Ik wil het kloppend hart in de kerk zijn. Door kleine dingen met veel liefde te doen kun je heilig worden. Hiermee heeft zij de kleine weg naar de heiligheid gewezen. Door haar gebed en haar lijden op te offeren aan God heeft ze veel genade bekomen voor de missie van de kerk. De H. Theresia is kerklerares en patrones van de missie. Haar levensverhaal is opmerkelijk: ze mocht slechts 24 jaar worden en toch is ze heilig verklaard.
In het jubeljaar ter ere van de H. Theresia is er een heilige deur gemaakt in de basiliek van Lisieux. Als je door de deuropening loopt, kun je speciale genaden van God ontvangen. De deur is het symbool van toegang tot de leefwereld van mensen en de wereld van God. Als je bij iemand op bezoek gaat en over de drempel stapt, dan treed je binnen in diens privťsfeer en leer je hem of haar en alle familieleden beter kennen.

Vandaag horen we Jezus in de evangelielezing zeggen dat Hij de deur is van de schapen, dat wil zeggen dat je dankzij Jezus binnentreedt in de wereld van God. Als je door het doopsel binnentreedt in de kerk, word je lid van de familie van God en mag je als geroepene meewerken aan de zending van de kerk. Die wereld van God verkondigen is noodzakelijk willen wij toekomst hebben.
De seculiere wereld zonder God is vaak een verscheurde, lege, triestige en verwarrende wereld, waarin sommigen niet meer weten waarom en hoe ze moeten leven. Het individualisme viert er hoogtij en mensen zijn soms slaaf van het materialisme. Waar gaat het naartoe met onze wereld, vragen velen zich af, en wat voor toekomst hebben wij met al die crisissen waaraan maar geen einde komt?

Met Jezus hebben wij wel een toekomst want Hij wijst ons de Weg naar het volle leven.
Op deze 60ste wereldgebedsdag voor roepingen, die is ingesteld door de heilige Paus Paulus VI, is het thema Roeping: genade en missie. God roept ieder van ons op mee te werken met zijn plannen, opdat zijn Koninkrijk van liefde mag groeien in de harten van mensen. De droom van God is eenheid en harmonie tussen ons mensen en tussen Hem en de mensen. Als God iemand roept tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze leven of het huwelijk, dan is het een genade je roeping te mogen ontdekken. Echter, elke genade en roeping is er niet enkel voor jezelf; we moeten daarmee aan de slag gaan en met de genade van God meewerken. De vreugde van het geloof en de liefde van God dienen gedeeld te worden tot opbouw van de geloofsgemeenschap, zodat iedere mens mag ervaren dat hij of zij een geliefd kind van God is. Wij leven niet als losse individuen naast elkaar maar zijn als gemeenschap geroepen elkaar te helpen en de bevrijdende boodschap van Jezus ten volle te beleven. Dankzij Jezus zijn wij vrije kinderen van God en is het onze taak het leven in God beter te leren kennen, en mogen we de vreugde en de kracht van Gods liefde ervaren.

In de Kerk zijn wij allen dienaars overeenkomstig verschillende roepingen, charismaís en bedieningen.
De roeping tot zelfgave in liefde, die voor allen gemeenschappelijk is, ontplooit en concretiseert zich in het leven van de lekenchristenen, die zich ervoor inzetten het gezin op te bouwen als een kleine huiskerk en de verschillende kringen van de maatschappij te vernieuwen door de boodschap van het evangelie. Gewijde bedienaren (diakens, priesters, bisschoppen) staan ten dienste van het Woord, het gebed en de gemeenschap van het heilige volk van God. Alleen in de relatie met de ander komt iedere specifieke roeping in de Kerk ten volle aan het licht met haar eigen waarheid en rijkdom.

Moge de H. Geest ons allen inspireren om mensen samen te brengen rondom Christus en zijn Kerk, opdat God mag geloofd en gedankt worden en iedere mens mag leven vanuit de liefde en de barmhartigheid van God. Amen.

Voor de boodschap van paus Franciscus b.g.v. wereldgebedsdag voor roepingen†klik hier

Printversie