Moge de eenheid onder christenen groeien

Logo Week van gebed om eenheid 2022

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen, die loopt van zondag 16 januari tot zondag 23 januari, komen christenen uit allerlei tradities† van over de hele wereld bijeen om te bidden voor de eenheid van de kerk.

Eenheid is een verlangen van God. Het is ook de roeping van de kerk om als de ster van Bethlehem te zijn en mensen te wijzen op Christus, die het licht van de wereld is. In woord en daad zijn christenen geroepen de weg naar Christus te verlichten, zodat Hij opnieuw voor de volken zichtbaar wordt. Door verdeeldheid onder christenen wordt dat licht echter verduisterd, waardoor anderen Christus niet kunnen vinden. Omgekeerd worden christenen die verenigd zijn in het aanbidden van Christus,† juist een teken van de eenheid die God verlangt voor heel zijn schepping. Daarom bidden we tijdens deze gebedsweek wereldwijd voor die eenheid, opdat de Geest onze harten verandert en ook wij schijnen als licht in het duister.
Dankzij Jezus is er altijd een nieuw begin mogelijk in het hart van christenen en hoop op vernieuwing in de kerk. Oud en nieuw, ouderen en jongeren tot hun recht laten komen door Christus, is dat niet ons aller opdracht? Ook al lijkt de Bijbel een oud boek met oude teksten, als je het nader bestudeert, is het bijzonder actueel en brengt het woord van God† licht en vernieuwing in de harten van mensen.

Wie het woord van God leest, ontdekt daar een schat aan levenswijsheden in, die †een mens houvast, steun, vreugde en hoop geven. Dankzij Jezus mogen wij Gods liefde ervaren en ontdekken wij dat wij geroepen zijn elkaar lief te hebben.
Het evangelie dat wij zojuist hoorden, is een teken van Gods liefde. Jezus zorgt voor mensen en verandert water in wijn, zodat het bruiloftsfeest kan doorgaan. Het wonder op de bruiloft van Kana zorgt voor verwondering en vernieuwing bij de mensen en geeft een nieuwe kijk op wie Jezus is. God die zo grote daden doet, daarvoor mogen wij hem loven en danken.

Verwonderd mogen we zijn als we zien hoe prachtig God het leven in al zijn verscheidenheid heeft geschapen.† Nieuwe dingen ontdekken in de mensen om je heen en in de natuur, als je die levensinstelling hebt, dan sta je open voor het mysterie van God, de bron van het leven. God heeft ons in zijn grote liefde zo veel geschonken. Danken wij Hem wel voldoende daarvoor? Elke dag die God ons geeft, is een kans om het wonder van het leven verder te ontdekken en God en je medemens te danken voor alle mooie momenten.

Doe maar wat Hij u zeggen zal, zei Maria op de bruiloft van Kana tot de dienaren. Inderdaad, als je luistert naar Jezus, dan komt alles goed want God wil dat wij als gelukkige en vreugdevolle christenen in het leven staan. Het licht van het geloof wijst ons de weg in deze barre tijden. Meer dan ooit hebben wij lichtpuntjes nodig om de moed te blijven vasthouden en op te komen voor het goede en de liefde. Elke keer als we zien dat mensen goed zijn voor elkaar, dan geeft ons dat hoop om door te gaan en te werken aan een samen-leving van liefde en vrede. De Heer Jezus moge ons daarbij als voorbeeld dienen: Hij is de Weg, de Waar-heid en het Leven. Met Jezus in ons midden houden we de vreugde van het leven vast want Hij schenkt de beste wijn. Hij geeft ons het goddelijke leven en de liefde van God om ondanks alles te blijven verlangen naar een nieuwe morgen. Ook al is de duisternis van de nacht nog zo donker, wij geloven en hopen dat door Christus het licht in onze samenleving weer helderder zal schijnen.

Laten wij dat licht van Christus aan elkaar doorgeven en zelf ook kinderen van het licht zijn, opdat de eenheid onder christenen mag groeien en wij Gods koninkrijk van liefde steeds meer mogen ervaren. Amen.

Printversie