Licht zijn vanuit het licht van Christus

Gedaanteverandering op de berg Tabor

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Sinds enkele dagen mogen we genieten van prachtig zonnig weer. Met het heldere licht van de zon komt er nieuw leven in bloemen, planten en bomen. De kracht van het zonlicht zorgt voor het wonder van de aankomende lente.

Vandaag in het evangelie: Jezus in het volle licht, oftewel de gedaanteverandering op de berg Tabor. Jezus is het leven en de verrijzenis. Even mogen zijn leerlingen iets zien van de hemelse oorsprong van Jezus. Jezus is meer dan zo maar een mens; Hij is Gods Zoon, met een bepaalde opdracht naar de wereld gezonden. Johannes, Jacobus en Petrus mogen even iets zien van de wereld van God. Soms hoor je verhalen vertellen van mensen die zeggen dat ze hun engelbewaarder hebben mogen zien. Het is een hele genade als je dit mag meemaken, en een bevestiging van wat de apostel Paulus zegt dat ons vaderland in de hemel is. Net als de apostelen Petrus, Johannes en Jacobus zouden we willen dat de er geen einde komt aan de mooie momenten die we mogen meemaken.

De realiteit is echter dat het gewone leven ook moet worden aangepakt. Het is niet alleen maar feesten en genieten; het kent ook zijn keerzijde. Geen rozen zonder doornen. Er is geen verrijzenis zonder kruis en lijden. Niets gaat vanzelf.† Als je iets wilt bereiken, dan is daar inzet en inspanning voor nodig. Als je je rijbewijs wilt behalen, dan moet je daarvoor flink studeren en veel oefenen. Als je een gelukkig gezinsleven wilt, dan dien je tijd en aandacht te hebben voor elkaar om zo een goede band te behouden.

Of je het nu wilt of niet, iedere mens komt het lijden tegen. Het komt tot ons op verschil-lende wijzen. Het overkomt je als een plotse, ongeneeslijke ziekte, een aardbeving, een natuurramp of een storm. Daarnaast is er het lijden dat mensen elkaar aandoen: oorlog, roddelen of kwaadspreken, conflicten vanwege een meningsverschil, enz.
Het is onze taak en roeping als christen zelf geen oorzaak te zijn van het lijden van anderen en hun lijden zodanig te helpen verlichten dat het draaglijker wordt. Licht brengen in andermans leven kun je op verschillende wijzen doen:† vluchtelingen helpen, luisteren naar mensen die het moeilijk hebben, een kaarsje opsteken voor zieken, stervenden en treurenden. Het lijken kleine dingen, maar het is o zo belangrijk om onze verbondenheid en ons medeleven te tonen met anderen. Als wij christenen kinderen van het licht zijn, dan is het nodig dat wij vanuit het licht dat Christus is, hoop, bemoediging en medeleven tonen naar anderen.

Verder is het goed te beseffen dat wij het geloof in Jezus nodig hebben om ons kruis en lijden te kunnen dragen. Wij zijn immers verlost en bevrijd door een lijdende Christus. Voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid. Voor hen echter die geloven, betekent deze gekruisigde en lijdende Christus redding en verlossing. Wie dus zijn eigen kruisjes verenigt met het lijden van Christus zal delen in de bevrijdende kracht ervan. Dat is het mysterie van het geloof, namelijk dat Christus ons nabij is en ons de genade schenkt om alles wat we meemaken, te aanvaarden in geloof.
Wij geloven dat het lijden ook zijn vruchten voortbrengt en het leven van mensen verandert. Hoeveel mensen hebben zich niet opgetrokken aan hen die hun lijden geduldig,† ja zelfs opgewekt droegen.†

Moge ons christen-zijn het lijden van velen verlichten want God wil het lijden niet, zodat wij laten zien dat wij mensen zijn van hoop. En hoop doet leven. Amen.

Printversie