Jezus, de koning van de liefde

Christus Koning

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Als je in deze tijd van het jaar bij zonnig weer door de bossen wandelt, dan zie je in de bomen een waaier van prachtige herfstkleuren. In het felle licht van de zon zie je het wonder van de natuur. Als christen zie je daar God de Schepper achter, die alles voor de mens zo mooi geschapen heeft.
Om ons mensen de weg te wijzen naar onze bestemming heeft God de Vader, Jezus - het licht van de wereld - naar deze wereld gezonden, opdat we het eeuwige leven zouden verwerven door in Hem te geloven. Dankzij Jezus is er een helder licht opgegaan aan de horizon, omdat we via Jezus horen dat God liefde is en we geroepen zijn een kind van het licht te zijn.

Heel verschillend zijn de reacties over de persoon van Jezus. Sommigen bespotten, bespuwen en beledigen Hem. Anderen blijven onverschillig ten opzichte van Hem. Weer anderen erkennen Hem als de Gezondene van God, die een nieuwe weg toont doorheen het menselijk leven.
Verrassend vandaag in het evangelie is de houding van de goede moordenaar. In het meest donkere uur van het leven van Jezus, als Hij bijna niet meer te herkennen is als de Zoon van God, wordt de goede moordenaar geraakt door de blik en het licht van Jezus. Hij vraagt: ďHeer, denk aan mij wanneer Gij in uw Koninkrijk gekomen zijt.Ē Plotseling ziet deze man in dat Hij Jezus nodig heeft en hij vraagt om vergeving voor heel zijn leven. De woorden van Jezus zijn de mooiste die iemand maar te horen kan krijgen: ďVoorwaar, Ik zeg u: vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs.Ē
Geen van de stichters van godsdiensten heeft deze woorden uitgesproken. Daarmee laat Jezus zien dat Hij God is, omdat Hij de macht heeft mensen te verzoenen met God, en dat Hij alleen het paradijs kan openen voor de mensen van goede wil. In de hemel, daar woont Jezus, de koning van hemel en aarde, in het ontoegankelijk licht met zijn engelen en zijn heiligen. In de tweede lezing krijgen we een opsomming van een aantal engelenkoren, namelijk de tronen, de hoogheden, heerschappijen en machten. Daarnaast heb je nog de serafijnen, de cherubijnen, de krachten, de engelbewaarders en de aartsengelen, die tezamen de negen engelenkoren rondom de troon van het Lam Gods vormen.

Wat is het verschil toch groot tussen een aardse koning die wij kennen, en de hemelse koning Jezus. Aardse koningen wonen in luxueuze woningen, voelen zich vaak verheven boven anderen en bewegen zich in kringen van machtige mensen. Jezus daarentegen heeft geen paleizen, leeft sober en voelt zich verbonden met de nederigen en de eenvoudigen die openstaan voor Gods liefde en barmhartigheid.
Aardse koningen hebben de macht over een territorium of een land; bij Jezus is het vaderland de hemel, de onzichtbare wereld van God.

Niet om te heersen en te onderdrukken is Jezus gekomen naar deze wereld, maar om te dienen en Gods liefde te laten heersen in de harten van mensen. Daarom is Hij koning van een hele andere orde: Jezus is de Koning van de liefde.
Als je in de natuur wandelt en je komt een rivier als hindernis tegen, dan heb je een brug nodig om die te kunnen oversteken. Voor hindernissen in het dagelijkse leven, en dan kan van alles zijn, heb je ook een brug nodig. Wel, Jezus is de Brug die je helpt om de hindernissen in het leven te overwinnen. Hij is de Bruggenbouwer bij uitstek. omdat Hij mensen weet te verbinden met God en met elkaar. Daarnaast kun je Hem ook de Bemiddelaar noemen, omdat Hij bemiddelt tussen God en de mensen om de mensen dichter tot elkaar en dichter bij God te brengen.
Als volgelingen van Jezus zijn ook wij geroepen bruggenbouwers te zijn en te bemiddelen waar spanningen of conflicten zijn. Zo werken we mee aan een vreedzame en harmonieuze samenleving. Dat kan concreet door met elkaar een goed gesprek te hebben en dingen uit te praten. Door te bidden voor verzoening, vrede en harmonie. Christen zijn we niet voor onszelf alleen maar voor elkaar om elkaar de weg te wijzen naar het paradijs.

Moge deze gedachten ons inspireren om creatief de blijde boodschap te beleven in het leven van alledag en te getuigen van Jezus, de koning van hemel en aarde. Amen.

Printversie