Het geloof, van mosterdzaadje tot enorme boom

Boom gegroeid uit een mosterdzaadje

Marc Massaer


Broeders en zusters in Christus,

Het wonder van de natuur met het ontkiemen van het zaad, het won-der van het nieuwe leven, het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend maar dat is het niet. Ook al heb je goed zaad, dan nog zal niet alles groeien en bloeien zoals je wilt. Het te natte voorjaar heeft ons dat duidelijk gemaakt: alles is veel later ontkiemd. Groei en bloei van gewassen en planten is sterk afhankelijk van gunstige weersomstandigheden. Te veel regen laat alles rotten, te veel zon doet alles verdrogen.

In het evangelie gebruikt Jezus vergelijkingen uit de natuur om iets duidelijk te maken over het Koninkrijk van God, dat klein begint en langzaamaan groeit in de harten van mensen. Wie gedoopt is, is christen en ontvangt als het ware een zaadje van Gods liefde in zijn of haar hart. Het doopsel is de kiem van het eeuwig leven en geeft ons kracht om uit te groeien tot een liefdevol mens in woord en daad. Dit wil niet zeggen dat dit automatisch gaat. Om echt een christelijk leven te leiden is veel meer nodig; je hebt een vruchtbare omgeving nodig waarin het zaadje van Gods liefde zich kan ontplooien. Gedoopt zijn is het begin van een leven in verbondenheid met Jezus Christus, waarbij je door je daden laat zien dat je de blijde boodschap van Jezus beleeft. Het is Gods Geest die de groeikracht geeft aan het geloof of het christe-lijke leven.

Voor een zaadje is zonlicht en regen nodig. Hoe kun je dit spiritueel verstaan?
De zon voor het geloof is Gods liefde. Wij hebben een onuitputtelijke bron nodig waaruit wij Gods liefde kunnen ontvangen om zelf liefde te kunnen uitstralen. Je kunt niet geven wat je niet hebt. De bron van Gods liefde is te vinden in de H. Sacramenten. In elk Sacrament ontmoeten we Jezus Christus en daarin mogen wij Gods liefde en barmhartigheid ontvangen, die ons helpen te groeien in geloof, hoop en liefde.
De symbolische regen voor het geloof is het woord van God, dat voor de groei van het geloof zorgt. Het geloof komt uit het horen voort, zegt de apostel Paulus. Luisteren naar het woord van God en naar het getuigenis van andere christenen is nodig om te weten hoe je dit geloof concreet kunt beleven in het leven van elke dag.

Ook het lezen van heiligenlevens kan inspirerend zijn om het geloof handen en voeten te geven. We hebben voorbeelden en getuigenissen van vurige christenen nodig, opdat de vonk van het vuur van het geloof overspringt. Als christenen moeten we elkaar vertellen over wat God in ons persoonlijk leven doet en hoe Hij ons helpt en ons gebed verhoort. God luistert naar ons en wil ons genade schenken maar elke keer ligt de keuze of we God betrekken bij onze noden en zorgen, bij ons. We leven in een samenleving die zo technisch is, dat we misschien wel te vaak denken dat we alles zelf kunnen, zonder God.

In de afgelopen week, op 13 juni, vierden we de feestdag van de H. Antonius van Padua, de patroon van de verloren voorwerpen. Hoe is hij dat toch geworden? Daaraan gaat een heel verhaal vooraf. Iemand had van de H. Antonius een boek over de psalmen gestolen, een boek waaraan hij veel waarde hechtte. Heel intens en vurig bad de H. Antonius tot God om zijn verloren boek terug te vinden. God hoorde en verhoor-de zijn gebed: een novice die het klooster had verlaten, bracht het boek terug naar Antonius.
Dit verhaal bevestigt de kracht van vurig gebed. En vele aanwezigen hier die misschien wel eens iets hebben verloren, weten dat de H. Antonius bijna altijd het gebed tot hem verhoort. Niet iedereen weet dat de H. Antonius velen die het geloof hadden verloren, bij Jezus Christus heeft teruggebracht. In onze tijd is het nodig te bidden tot de H. Antonius, opdat de mensen opnieuw gaan geloven.

Het geloof is een kracht en een genade waardoor je anders tegen het leven aankijkt: achter de natuur ont-dek je God als Schepper; achter je medemensen zie je een beeld van God; in de kerk ontdek je dat Jezus als Heer met ons meetrekt door het leven. Als christenen weten we dat we niet alleen staan maar verbonden zijn met Jezus Christus en met andere christenen. Deze visie geeft ons hoop in alle omstandigheden van ons leven want wat er ook gebeurt, God is met ons. Ook al kennen we de toekomst niet en overvallen ons angst, leed en beproevingen, we houden ons hart gericht op de Heer Jezus, die alles ten goede zal leiden voor wie op Hem blijven vertrouwen.
Moge dat vertrouwen in Jezus door deze viering versterkt worden, zodat de liefdevolle verbondenheid met Jezus en met elkaar blijft groeien in ons hart. Amen.

Printversie