God en de naaste

Opwekking Lazarus

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Op de jaarlijkse lijst met namen van de rijkste mensen ter wereld zijn de bekendste die van Bill Gates van Microsoft, Mark Zuckerberg van Facebook en Jeff Bezos van Amazon. Opvallend is dat het vermogen van de 26 rijkste mensen op aarde even groot is als dat van de helft van de arme wereldbevolking. Van de arme wereldbevolking is geen lijst met namen bekendÖ
In het evangelie dat we net hoorden, zijn de rollen omgekeerd: de arme krijgt wel een naam, namelijk Lazarus, maar de rijke blijft anoniem en wordt niet bij name genoemd. Door het verhaal dat Jezus vertelt, leren we dat God niet naar het uiterlijk vertoon van de mens kijkt maar naar zijn hart. Wat telt bij God is de levensstijl van de mens. Leef je alleen voor jezelf of leef je voor God en voor je naaste?

De rijke heeft niet veel van het leven begrepen. Hij zorgt ervoor dat alleen hij het goed heeft; hij geniet van het leven en van vele feesten. Door zijn hoogmoed denkt de rijke dat hij God niet nodig heeft en luistert hij niet naar Zijn woord. Bovendien is hij onverschillig ten opzichte van de noden van zijn naaste. De rijke heeft niet in de gaten dat zijn gedrag gevolgen heeft voor zijn leven na de doodÖ De arme wordt in de schoot van Abraham, de hemel, opgenomen, niet alleen omdat hij arm is maar omdat hij waarschijnlijk wel heeft geluisterd naar het woord van God en vertrouwde op Gods liefde en Gods barmhartigheid. Als christenen moeten we in onze tijd ervoor waken dat we niet lauw worden in het geloof en onverschillig ten opzichte van God en van onze naaste. Sint Paulus spoort in de tweede lezing alle christenen aan de goede strijd van het geloof te voeren en zo het eeuwige leven te grijpen.

Als je het christendom zou moeten omschrijven in drie kerntaken, dan zijn dit de volgende:
1. het geloof verkondigen,
2. God vereren en
3 .aandacht hebben voor de armen.

Alle drie horen ze bij elkaar. Je kunt niet het geloof verkondigen als dit zich niet vertaalt in liefde voor de naaste.
Als we naar het leven van de laatste drie pausen kijken, dan ontdekken we dat zij een bepaald accent hebben gelegd op ťťn van deze drie taken. Dit wil niet zeggen dat ze voor de andere opdrachten geen aandacht hadden.
Zo legde de heilige paus Johannes Paulus II de nadruk op het verkondigen van de waarheid van het geloof. Emeritus paus Benedictus XVI gaf meer aandacht aan de verering van God en aan de liturgie. En de huidige paus Franciscus† legt meer de nadruk op armen en mensen aan de rand van de samenleving.
Zo heeft iedere paus zijn eigen charisma om het evangelie van Jezus uit te dragen.

Om Jezus na te volgen hebben we inspirerende voorbeelden nodig. Mensen die op edelmoedige wijze het evangelie van Jezus hebben beleefd en daarvoor beloond zijn met de hemelse glorie.
Afgelopen week hebben we in de liturgie de heilige Vincentius a Paulo gevierd. Hij heeft zich ingezet voor armen en zieken. Door zijn inspirerend voorbeeld zijn later de St.-Vincentiusverenigingen voor mensen in materiŽle nood ontstaan.
In onze eigen regio hebben we Peerke Donders, die beroemd is geworden om zijn werk in de melaatsenkolonie 'Batavia', een eind buiten Paramaribo. Deze eenzame, verstoten en vergeten mensen heeft hij met de grootste toewijding geholpen. Hij verzorgde de walgelijkste ziektegevallen, aanhoorde klachten en verhalen van patiŽnten, probeerde hen op te beuren en legde hun uit dat zonde veel erger is dan melaatsheid.†

Zowel de zalige Peerke Donders als de heilige Vincentius a Paulo hebben zich ervoor ingezet de kloof tussen mensen en de kloof tussen God en de mens te overbruggen. Zij hebben iets gedaan aan de materiŽle en de geestelijke noden van anderen. GeÔnspireerd door het evangelie en vervuld van de liefde van Jezus Christus hebben zij vele mensen geholpen. Ze zijn niet in hun eigen kleine wereldje opgesloten gebleven. Het Woord van God is in hun hart niet verstikt door de zorgen van de wereld en de begoocheling van de rijkdom. Integendeel, het Woord van God heeft door hen vele vruchten voortgebracht en van hen liefdevolle mensen gemaakt.† Zij verdienen het en zijn het ook waard nu te verblijven in de liefdevolle aanwezigheid van God. Daar mogen zij Hem zien van aangezicht tot aangezicht.

Laten wij vandaag bidden tot de H. Geest, dat Hij ons creatief mag maken in de liefde tot God en de naaste, zodat wij onze tijd hier op aarde zinvol weten te besteden en eenmaal mogen genieten van de hemelse vreugde. AMEN.

Printversie