Elke gedoopte: priester, profeet en koning

Johannes de Doper glas-in-lood

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Wie van u kent er de datum van zijn doopsel? Iedereen weet zijn geboortedag en viert zijn verjaardag, maar eigenlijk is de verjaardag van je doopsel nog belangrijker vanwege de betekenis ervan. Door het doopsel ben je een geliefd kind van God geworden en krijg je deel aan het goddelijk leven van Vader, Zoon en heilige Geest.
Dat God een relatie in de† liefde is, maakt ons het evangelie van vandaag duidelijk. Jezus, de Zoon van God, wordt gedoopt door Johannes de Doper, waarbij de stem van God de Vader klinkt en de H. Geest in de gedaante van een duif neerdaalt op Jezus. Met het doopsel van Jezus openbaart God zich als een liefdesrelatie van Vader, Zoon en heilige Geest. Door het doopsel worden wij toegewijd aan God en mogen we Gods zegen en bescherming ontvangen. Bovendien kun je als gedoopte altijd een beroep doen op Gods hulp, liefde, genade en Barmhartigheid. Heel in het bijzonder is dit duidelijk in de H. Sacramenten, tekenen van Gods liefde. Het is goed te weten dat je als gedoopte niet alleen op een intieme wijze verbonden bent met God, je hebt ook een band met alle andere gedoopten, als broeders en zusters in de Heer. Je staat er met andere woorden niet alleen voor maar leeft in een netwerk van relaties.

Met het doopsel, dat een geschenk van God is, krijg je als volgeling van Jezus een drievoudige opdracht mee:
1. een priesterlijke taak;
2. een profetische taak;
3. een koninklijke taak.

Waaruit bestaat de priesterlijke taak? Wat doet een priester?
Een priester is iemand die offers en gebeden opdraagt aan God. Een priester bemiddelt tussen God en de mensen. Vanzelfsprekend is Jezus ons grote voorbeeld want Hij is de Hogepriester die zichzelf heeft gegeven aan God en de mensen om mensen in contact te brengen met Gods liefde.† Als je tot priester gewijd bent, dan heb je een speciale zending: je kunt Gods vergeving schenken en misoffers opdragen voor bepaalde intenties om te bidden voor bijvoorbeeld de genezing van een zieke, voor een gezin met problemen, voor de zielenrust van een overledene of voor een zoon of dochter die het moeilijk heeft. Echter, is dit niet de taak van iedere gedoopte, namelijk God in gebed vragen dat het goed mag gaan met het gezin, met vrienden, familieleden en bekenden? Ouders, bidden jullie voor je kinderen, opdat zij hun weg in het leven vinden? Kinderen, bidden jullie voor je ouders, opdat zij goede ouders mogen zijn? Wordt er in het gezin nog samen gebeden om Gods leiding en bescherming te vragen?

Waaruit bestaat de tweede opdracht, namelijk de profetische taak? Wat doet een profeet?
Een profeet is iemand die God ter sprake brengt en vertelt over wat God wil dat wij doen. Een profeet wijst op het belang van een heilig leven in overeenstemming met† Gods geboden en spoort de mensen aan werk te maken van het geloof. Denken we maar een de profeten van het Oude Testament: Jeremia, Jesaja en Elia. Het is niet altijd dankbaar werk, de taak van een profeet, want mensen zijn nu eenmaal niet zo gemakkelijk in beweging te brengen om hun leven te veranderen en zich te bekeren. Het is† onvermijdelijk dat profeten tegenwerking en soms zelfs vervolging ondervinden. Kijken we maar naar Jezus: zijn verkondiging heeft Hem het leven gekost.

Als derde opdracht krijgt iedere gedoopte een koninklijke taak mee. Wat is deze koninklijke taak?
Een koning heeft de opdracht te zorgen voor eenheid en vrede in zijn Koninkrijk en mensen met hun verschillende talenten in te schakelen om te werken aan dit ideaal. Toegepast op ons geloof wil dit zeggen dat iedere gedoopte de opdracht heeft met zijn talenten mee te werken aan de komst van Gods koninkrijk van liefde, vrede en rechtvaardigheid, en ook andere mensen daartoe over te halen.† Als we om ons heen kijken, dan ontdekken we dat er nog veel te doen is als het gaat om het dichterbij brengen van Gods Koninkrijk. Denken we maar aan zieken, armen, treurenden,† zondaars, eenzamen, verdwaalden, gebroken gezinnen, verslaafden, enz. Elke kleine daad van liefde naar andere mensen brengt Gods Koninkrijk dichterbij.

Moge God onze ogen en oren openen voor de noden van anderen en moge Hij ons de kracht en de genade schenken om te getuigen van zijn liefde in woorden en in daden. Amen.

Printversie