Drie-eenheid zien gebeuren

Geloof, hoop en liefde

Steven Barberien

Op 17 juni 2000 werd ik priester gewijd in de Sint-Jan. Zes jaar gestudeerd en stages gedaan, ondertussen betrokken gebleven bij het parochiewerk als koster en cantor. En ik moet bekennen dat ik veel heb mogen leren van anderen, soms ook hoe het niet moet.
Want met de jaren komt wijsheid niet vanzelfÖ Neen, je moet je ogen en oren goed de kost geven en leren van hoe anderen het doen, goed of fout. Maar je moet vooral de eigenwijsheid laten varenÖ

De eerste lezing uit het boek Spreuken nodigt ons uit Gods wijsheid over te nemen in ons leven. Immers, het is een genot voor de Wijsheid bij de mensen te zijn. Die goddelijke wijsheid is anders dan die van de wereld. Ze verliest zich niet in moeilijke theorieŽn en wetenschappen en tracht het ondoorgrondelijke niet te doorgronden. Neen, ze speelt als het ware voor Gods aangezicht.

Het is een creatieve wijsheid, die we nog altijd zien doorschemeren daar waar mensen oplossingen vinden voor alledaagse problemen. Maar ook waar kunstenaars, musici en ambachtslieden aan het werk zijn. Daar zien we de Geest van God in mensen aan de slagÖ

En weet u waar ik dat ook zie? Daar waar mensen leven of leven schenken in liefde, in hoop en geloof. Die drie-eenheid geloof-hoop-liefde zien we aan het licht komen waar zorg en naastenliefde zijn. Waar kinderen mogen spelen en ouderen of hulpbehoevenden kunnen blijven zeggen hoe waardevol hun leven isÖ

Bij dit feest van de Drie-eenheid, het feest van Vader, Zoon en Geest, is het wijs daarnaar te kijken! Zien we niet in onze zieken- ťn bejaardenhuizen de zorg van de Goddelijke Vader oplichten in elk vriendelijk woord en de handen aan het bed?

En kunnen we niet leren van jonge kinderen die samen spelen zonder zich al te druk te maken met wie? Ze maken geen onderscheid als ze kijken naar andere kindjes. Is dat niet een afspiegeling van het broeder- en zusterschap met de Goddelijke Zoon?

Als je nu horen kan hoe mensen woorden vol troost vinden, al dan niet geschreven op een condoleancekaartÖ, is dat niet wat de Goddelijke Geest, de Vertrooster schenkt?

Drie-eenheid is geen ver-van-mijn-bedshow! Integendeel, wie begrijpen wil, zien en horen kan en openstaat voor de wijsheid die is in geloof, hoop en liefde, die snapt het wel!
De Drie-ene God laat zich makkelijk (her-)kennen.

Printversie