Doopsel, geschenk van Gods liefde

doopsel

Marc Massaer

Beste ouders, broeders en zusters in Christus,

Het wonder van het nieuwe leven - de geboorte van een kind, de natuur die ontluikt - het raakt je hart en doet je stilstaan bij het wonder van de schepping. Nieuw leven is een geschenk van God aan de mens en stemt tot dankbaarheid voor alles wat God heeft gescha-pen. Het gaat ook gepaard met verantwoordelijkheid voor het nieuwe leven.
Ouders van een pasgeboren kind kijken anders naar het leven.
Door de geboorte mogen zij nieuwe facetten van het leven ontdekken en krijgen zij de verantwoorde-lijkheid hun kind met veel liefde en zorg te omringen en het op te voeden tot een gelukkig mens.
In het evangelie hoorden we het verhaal van de drie wijzen. Na een lange zoektocht mogen zij Jezus, het nieuwe leven, zien en ontmoeten en dat doet hun hart van vreugde slaan. Ze gaan anders naar huis terug, langs nieuwe wegen. Inderdaad, als je Jezus ontmoet, kijk je anders tegen het leven aan en dat geeft nieuwe moed en inspiratie om de uitdagingen van het leven aan te pakken.†

Aan ieder pasgeboren kind geven we graag een geschenk. Uit liefde voor Jezus bieden de drie koningen Hem goud, wierook en mirre aan. Wat is de betekenis van deze drie geschenken?
Goud staat voor de koninklijke status van Jezus. Inderdaad zal Jezus later de koning van de Joden genoemd worden. Dat staat ook op het kruis waarop Jezus zal sterven. INRI: Jezus de koning van de Joden.
Wierook staat voor zijn godheid. Jezus is niet zo maar een mens maar is de Zoon van God. Zijn wonderen en daden bewijzen dat. En wij mogen deelhebben aan dit goddelijk leven door de H. Sacramenten te ontvangen, tekenen van Gods liefde.
Mirre staat voor zijn menselijkheid. Als mens heeft Jezus ons leven gedeeld om deelgenoot te zijn van onze vreugde en ons verdriet. We staan er niet alleen voor maar kunnen te allen tijde een beroep doen op Jezus, die midden in de kerk leeft.†

Christen zijn is een nieuw leven leiden, anders dan mensen die geen christen zijn.†Hoe kun je dit nieuwe leven van een christen zien? Waar ligt het verschil met dat van een niet-christen?
Het nieuwe leven van een christen zit hem in de relatie die een gedoopte heeft met Jezus Christus.
Een gedoopte luistert naar de woorden van Jezus Christus in de Bijbel want Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Zoals een voetballer een trainer nodig heeft van wie hij de nodige instructies krijgt, zo krijgt een christen raad en wijsheid mee van Jezus Christus en zijn Kerk om een christelijke levensstijl te ontwikkelen en Jezus na te volgen. Elke goede relatie is wederkerig: het is geven en ontvangen.

Wat gebeurt er als een kind wordt gedoopt? Een kind dat gedoopt is, wordt opgenomen in de katholieke kerk en ontvangt in zijn hart de liefde van God. Echter, deze kiem van liefde die gezaaid is in het hartje van elk kind, dient zich te ontplooien. Hoe groeit de liefde in het hart van een kind?
Op de eerste plaats door veel liefde van ouders te ontvangen en door te leren dat God de bron van Liefde is. Wie God is, weet je niet van nature; worden wat God †allemaal voor de mensen heeft gedaan, zal verteld moeten worden. Door het geloof verder te vertellen en te verkondigen kunnen kinderen ook tot geloof komen. Spontaan neemt elk kind het geloof van vader en moeder over. Door het gebed samen in het gezin leert het kind eerbied voor God te hebben en een antwoord te geven op Gods liefde. Een kind dient te leren anderen lief te hebben, dienstbaar te zijn en mee te werken aan de goede sfeer in het gezin. Kinderen begeleiden is voor ouders in deze tijd een hele opgave. Ze moeten goed leren omgaan met de media en alle technologische mogelijkheden, opdat ze er niet verslaafd aan raken. Kinderen zo opvoeden dat ze hun sociale vaardigheden ontwikkelen, is belangrijk.

Christen zijn is een nieuw leven leiden met het gebod dat Jezus heeft gegeven: Heb elkaar lief zoals Ik u heb liefgehad. Het lijkt eenvoudig maar dat is het niet want het betekent liefde uitstralen naar alle mensen. Ook naar diegenen die je niet zo goed liggen en je dwarszitten. Zelfs zijn vijanden heeft Jezus op het kruis nog vergeven. Kunnen ook wij elkaar vergeven, als anderen ons gekwetst hebben? Dat is niet zo eenvoudig en toch is het de enige weg ten leven, willen we niet terechtkomen in een spiraal van haat, verbittering en geweld.

God geve ons in deze eucharistie dat we het licht van het geloof in Jezus Christus niet voor onszelf houden maar er met anderen over durven te spreken. Durf het mooie en het goede van het geloof ter sprake te brengen en je zult zien dat je geloof zal groeien en de wereld er beter en vreedzamer door wordt. †Amen

Printversie