De bekoringen van Jezus in de woestijn

Bekoring van Jezus in de woestijn

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

In 2007 presenteerde Steve Jobs van Apple de eerste Iphone aan de wereld. Het betekende een vooruitgang die een ware revolutie zou ontketenen in de communicatie. Vandaag de dag kunnen we ons een wereld zonder smartphone niet meer indenken. Voor jonge ouders is het een hele opdracht hun kinderen goed te leren omgaan met ipad, computer en smartphone. Het is prachtig wat er op technologisch vlak allemaal kan, maar het heeft ook zo zijn gevaren en kan leiden tot verslaving. Sommige jongeren gaan zo op in computerspelletjes, dat ze hun studie of werk verwaarlozen. De moderne techniek op zich is iets prachtigs maar kan afleiden van belangrijke dingen in het leven, zoals persoonlijk contact.

De liturgie van deze eerste zondag van de veertigdagentijd helpt ons na te denken over de afleidingen en verleidingen die onze navolging van Jezus Christus in de weg kunnen staan. Het evangelie van deze zondag met de drie bekoringen van Jezus gaat over de bekoring van de lichamelijke genoegens, die van de macht en die van zelfverheerlijking en roem.
Het is zinvol te mediteren over deze drie verleidingen en over de vraag hoe wij daarmee kunnen omgaan, want ook wij hebben daarmee te maken.

Als gij de zoon van God zijt, verander dan stenen in brood. De eerste bekoring is midden in de woestijn.
Ze gaat over de verleiding helemaal op te gaan in genot, plezier en allerlei lichamelijke genoegens. Waartoe zijn wij eigenlijk hier op aarde? Als je denkt het geluk in je leven alleen maar te vinden in vakanties, uitgaan, eten, in evenementen of theatervoorstellingen, dan is dit zeer oppervlakkig. De Heer gunt het ons dat we genieten van het goede leven, maar er is meer dan de zichtbare wereld. Wij zijn hier op aarde om God en onze naaste te dienen en daardoor het geluk te vinden. We mogen niet volledig opgaan in de wereld en God terzijde schuiven. Om meer diepgang te krijgen is soberheid nodig en het lezen van het woord van God nuttig want daar vind je geestelijk voedsel. Dat heeft een mens ook nodig.

Bij de tweede bekoring toont de duivel zijn macht aan Jezus door alle koninkrijken te laten zien en te zeggen: Alles zal van U zijn, als Gij in aanbidding voor mij neervalt. Macht kan iets goeds zijn want je kunt er vele mensen mee helpen, maar machtsmisbruik is iets waar vele politieke leiders last van hebben. Daardoor komt de waardigheid van de mens in het gedrang. Sommige politici verheffen† zich tot een afgod voor wie iedereen moet buigen en naar wie iedereen moet luisteren. Ze verduisteren daarmee een heldere kijk op wie God en wie de mens is. Wie zijn wij als christenen? Wij zijn kinderen van God en geroepen God te aanbidden, naar Hem te luisteren en Hem te beminnen. We moeten God meer gehoorzamen dan mensen. Zoals God solidair is met ons, zo dienen wij solidair te zijn met elkaar.

De derde bekoring vindt plaats op de tempel in Jeruzalem, een hoge plaats voor de Joden. Als Gij de Zoon van God zijt, werp u dan naar beneden want de engelen zullen u opvangen. Het is de† verleiding naar eigen eer en roem te streven en jezelf centraal te stellen. Het is de neiging tot narcisme, altijd maar met jezelf en je imago bezig zijn. Hoe kom ik over bij anderen? Wat zeggen anderen over mij? Hoe kan ik indruk maken op anderen? Narcisten manipuleren en chanteren anderen en houden geen rekening met de wensen van God en hun naasten. Een narcist eist dat zijn eigen wil altijd wordt gedaan. Anderen moeten zich maar schikken naar de narcist.
Wie brengen wij eer? Sommige zangers worden als goden vereerd met het grote risico dan zij zo Gods plaats innemen. De populaire zangcultuur is als het ware een nieuwe liturgie geworden, die in de plaats is gekomen van de goddelijke liturgie van de H. Eucharistieviering. De juiste spiritualiteit voor een christen is God eren en loven en Hem danken in de H. Mis, omdat Hij onze goede Schepper en onze dankbaarheid waardig is.

Broeders en zusters in Christus,
De sterke tijd van de vasten waarin wij ons nu bevinden, is een tijd om te werken aan soberheid, solidariteit en spiritualiteit. Het is een tijd om door onthechting, gebed en bekering onze koers bij te stellen en ons te richten op God, die ons wil leiden naar onze eindbestemming in de eeuwigheid. Die voorbereiding op de eeuwigheid begint hier en nu. Laten we ons hart niet verstikken door bijkomstig-heden maar ons richten naar de Bron van alle goedheid en leven, God zelf. God wil ons deel laten hebben aan Zijn leven, liefde en Barmhartigheid. De wereld die wij zien, gaat voorbij; alleen God blijft.
Moge deze gedachte ons aansporen meer tijd te besteden aan onze relatie met Jezus Christus en met elkaar want dat komt ten goede aan ons nieuwe leven in de eeuwigheid, waarnaar wij op weg zijn. Amen.

Printversie