Actueel 4 juni 2023

'God zoeken en vinden in alle dingen. (...) In dit zoeken en vinden van God in alle dingen is er steeds een grijze zone van onzekerheid. Die moet er trouwens ook zijn. Als iemand zegt dat hij God heeft ontmoet en er is bij hem geen spoortje van twijfel te ontdekken, dan zit er iets niet goed. Dat vind ik een heel belangrijk gegeven. Als iemand op alle vragen een ant-woord heeft, is dit juist het bewijs dat God niet met hem is. Dan is hij dus een valse profeet, die de godsdienst voor eigen gewin gebruikt. De grote leiders van het volk van God, zoals Mozes, hebben altijd ruimte voor twijfel gelaten. We moeten ruimte laten aan de Heer, niet voor onze zekerheden. We moeten nederig blijven. (...)
Abraham is op reis gegaan, zonder echt te weten waarnaartoe, louter op grond van geloof. (...) Ons leven wordt ons niet in de schoot geworpen als een operalibretto, waarin alles al vaststaat. Ons leven is op weg zijn, wandelen, doen, zoeken, vinden enzovoort. We moeten dus binnenstappen in het avontuur van de zoektocht naar de ontmoeting, in het zich door God laten zoeken en het zich door God laten vinden. (...)
Ik heb slechts één dogmatische zekerheid: God is aanwezig in ieders leven.'

Paus Franciscus, geïnterviewd door Antonio Spadaro S.J., aangehaald in Tomás Halík, De namiddag van het christendom Op weg naar een nieuw tijdperk, pag. 7, Utrecht 2023
 

Afscheid

Op dinsdag 6 juni om 11.00 uur nemen we vanuit de Petruskerk gelovig afscheid van Cees van den Broek (90 jaar, Schoolstraat), waarna crematie te Diessen. 

Op maandag 5 juni hebben we vanuit de Willibrorduskerk gelovig afscheid genomen van Antoon Roozen (86  jaar), waarna crematie te Diessen.

Wijziging viering 6 juni Willibrorduskerk

Op dinsdag 6 juni is er in het Koetshuis van de pastorie te Diessen om 8.10 uur het rozenhoedje en om 8.30 uur een Eucharistieviering. 

De viering voor de overledenen van het afgelopen jaar van dinsdagavond wordt verzet naar woensdag. Dan is er om 18.00 uur aanbidding en om 19.00 uur een Eucharistieviering. 

Misintenties

Misintenties voor de weekendvieringen kunt u opgeven bij het parochiesecretariaat in Diessen en op donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur in de Petruskerk (via achteringang aan de Kapittelstraat) te Hilvarenbeek. De kosten bedragen € 11,-- per misintentie.

Het is ook mogelijk dit bedrag over te maken via IBAN NL49RABO 01409 58 312 t.n.v. RK Parochie H. Norbertus o.v.v. de persoon voor wie de mis bestemd is.

Misintenties en privacy
Als u een misintentie aanmeldt, geeft u de parochie toestemming de naam van de overledene(n) voor te lezen in de kerk en te publiceren in de Hilverbode of op de website bij Vieringen. Vermelding blijft achterwege als u nadrukkelijk aangeeft daarop geen prijs te stellen. Dit in het kader van de wet op de privacy.
 

Vieringen door de week

* Dinsdag om 19.00 uur eucharistieviering in het Koetshuis (gedachtenis overledenen afgelopen jaar).

* Woensdag, donderdag en vrijdag
Eucharistieviering om 8.30 uur in het Koetshuis, om 8.10 uur voorafgegaan door het bidden van de rozenkrans.

Viering ter ere van Maria
Elke eerste zaterdag van de maand om 15.00 uur in de Willibrorduskerk, Diessen.


Digitale vieringen 
U kunt de vieringen vanuit de Petruskerk in Hilvarenbeek live volgen via

* BeekTV, kanaal12;
* www.hilverportal.nl;
* Kerk-tv Hilvarenbeek op YouTube. 

Radio Maria
Parochianen die op zoek zijn naar verdieping, wijzen we op de website www.radiomaria.nl. 

 

Gedicht van de maand juni 

Toon Hermans - Jezus

 

 

 

 

 


Ik heb zijn beeltenis maar vaag in mijn gedachten
en ik weet haast niets van hoe Hij sprak en hoe Hij keek
'k zou willen weten hoe Hij liep en hoe Hij lachte
'k zou willen weten hoe Hij door zijn haren streek 

'k zou willen weten of Hij appels at of noten 
en hoe Hij hoestte als Hij bij de oever stond 
hoe Hij zijn baard geknipt heeft en zijn neus gesnoten 
iets van zijn oogopslag, zijn tanden en zijn mond 

en hoe Hij sliep en hoe Hij heeft ontbeten 
en of Hij koffie dronk of thee bij het ontbijt 
en of Hij wel eens met de deuren heeft gesmeten 
en of Hij hield van knoflook of van zoetigheid 

maar ik ruik wierook, plechtig klinkt in alle talen 
wat hij gezegd heeft, en ik verdwaal in mijn gebed 
want ik zoek de kleuren van zijn kleed en zijn sandalen 
ik zoek gewoon de Man van Nazareth

 

 

Mei 2023

Als mijn geloofsgemeenschap…

Als mijn geloofsgemeenschap
niet een plek is
waar mijn tranen worden begrepen,
waar moet ik dan naartoe om te huilen?

Als mijn geloofsgemeenschap
niet een plaats is 
waar mijn geest vleugels krijgt,
waar moet ik dan heen om te vliegen?

Als mijn geloofsgemeenschap
niet een ruimte biedt
waar mijn vragen worden gehoord,
waar moet ik dan zoeken?

Als mijn geloofsgemeenschap niet een ruimte biedt
waar naar mijn gevoelens
kan worden geluisterd,
waar moet ik dan naartoe om te spreken?

Als mijn geloofsgemeenschap
niet een gemeenschap is
waar u mij begrijpt zoals ik ben,
waar kan ik dan naar toe om te zijn?

Als mijn geloofsgemeenschap niet een plaats is
waar ik kan proberen,
en leren, en groeien,
waar kan ik dan mijzelf zijn?

 

 

 

April 2023

Gebed om vrede van Franciscus van Assisi, door pastoor Massaer geciteerd in zijn preek van 25/26 maart 

Heer, maak mij tot een werktuig van uw vrede
Waar haat het hart verscheurt, wil ik liefde brengen;
waar beledigingen worden geplaatst, wil ik vergeving brengen;
waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt,
wil ik eenheid stichten;
waar dwaalleer rondgaat, wil ik vergeving schenken;
waar twijfel knaagt, wil ik geloof brengen;
waar wanhoop tot vertwijfeling voert, wil ik hoop doen herleven;
waar duisternis het zicht beneemt, wil ik licht ontsteken;
waar droefheid mensen neerslachtig maakt, wil ik vreugde brengen.

Heer, maak dat wij niet zozeer zoeken
om getroost te worden, als wel om te troosten;
om begrepen te worden, als wel om te begrijpen;
om bemind te worden, als wel om te beminnen.
Want door te geven ontvangen wij;
door onszelf te verliezen vinden wij;
door vergiffenis te schenken
verkrijgen wij vergeving;
door te sterven
worden wij geboren tot eeuwig leven.

 

 

 

 

Maart 2023

Rabindranath Tagore
Ik weet
dat mijn taak in Uw schepping
nooit af zal zijn, -

dat het minste wat ik ervoor doe
niet tevergeefs is;
dat niets onbelangrijk is. -

Ook de bloem niet
die al voor zij is uitgebloeid
in gras en modder valt;

ook de rivier niet
die wegebt in de woestijn
en verdroogt.

Ik weet
dat wat ongedaan bleef
niet spoorloos verdwenen is. 

Ik weet zeker 
dat niets vruchteloos, onbelangrijk,
nutteloos of verloren is.

Dit is het wat mij
zo oneindig gelukkig maakt. 
 

 

Februari 2023

KYRIELEIS, HEB MEDELIJDEN

Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping klaagt, de aarde huilt -
akkers en weiden: straks woestijnen,
het voedsel schaars, de grond vervuild.

Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping kreunt, de aarde vraagt:
gun ons de tijd nog te vermijden
dat al wat leeft wordt weggevaagd.

Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping schreeuwt, de aarde zucht -
hoe konden wij zo bruut ontwijden
uw werk: het land, de zee, de lucht?

Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping roept, de aarde smeekt -
dit is toch niet het eind der tijden,
nu hebzucht wereldwijd zich wreekt?

Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping bidt, de aarde hoopt
op U, op ons – een jaargetijde
dat al ons vuil in schoonheid doopt.

Tekst: André F. Troost
Melodie: Zolang er mensen zijn op aarde

 

 

Oud en nieuw 2022-2023

Alexis de Roode, Mechaniek

Mechaniek

Een kleine metronoom die tikt en draait,
dat is de klok. Neutraal als hekwerkstaal.
Niet wreed zoals het weer, de vrouw, de man.
De klok maakt niemand oud of gek of kaal.

Het koele mechaniek heeft niets met ons
van doen. De wijzers draaien stijfjes door.
Hij komt uit onze hand, maar luistert niet
naar onze nood; hij volgt zijn tandenspoor.

Waarom gehoorzaamt u dat polsgeval?
Waarom zo zweten, janken, al die last?
Wanneer er van je neus een traan in drupt
verliest het ding meteen de maat. Roest vast.

Uit: Gratis tijd voor iedereen, 2010

 

 

Kerstmis 2022

Kris Gelaude, Eerste en laatste

Eerste en laatste,
Woord van het begin,
beeld geworden van een mens
opdat wij zouden inzien
waartoe wij zelf geroepen zijn,

open onze ogen
en ontsteek ons hart
dat wij leren doen
wat wij van u verwachten.

Dat wij mensen zijn
van mededogen en ontferming.
Dat wij licht uitstralen
en het licht in anderen behoeden.
Dat wij knielen
bij het kleine en het weerloze.
Dat wij heel maken
wat verdeeld is of geschonden.
Dat wij treurenden
met stilte en met zorg omringen.
Dat ons huis
een herberg wordt van hoop.
En wij in de grootste eenvoud
teken zijn van goddelijke kracht.
Omwille van u,
Eerste en Laatste.