Bestuur R.K. Parochie H. Norbertus

Het parochiebestuur en het pastoraal team†geven leiding aan de parochie.

Het parochiebestuur heeft tot taak het algemene beleid inzake het beheer van het parochiŽle vermogen en de doelmatige aanwending daarvan voor te bereiden, vast te stellen en uit te voeren. Het bestuur, onder leiding van de pastoor, bepaalt ook het beleid†in bestuurlijke zaken en geeft daarover adviezen aan het pastoraat.

De bisschop benoemt de leden van het parochiebestuur, na voordracht door†de pastoor-voorzitter, voor een termijn van vier jaar. Die kan eenmaal met vier jaar verlengd worden.

Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan het economaat van het bisdom door een financieel jaarverslag en een begroting. Beide dienen goedkeuring te krijgen van de bisschop. Deze bisschoppelijke goedkeuring is ook vereist, wanneer het bestuur wenst over te gaan tot uitgaven boven Ä 2.500,-- en bij verkoop/verhuur van onroerend goed.

Adres Parochiebestuur R.K Parochie H. Norbertus
Heuvelstraat 1
5087 AA Diessen
Telefoon (013) 504 1215
E-mail info@h-norbertus.nl
Website www.h-norbertus.nl

Leden van het parochiebestuur met bestuursfunctie

Pastoor Steven Barberien Voorzitter
Ad Vugs Vicevoorzitter†
Cathy Noordergraaf-Jansen Secretaris
Walther Maas Penningmeester
Arie Vugts Gebouwen en begraafplaatsen
Edwin Rozenkamp Vrijwilligers

_2015_kerkbestuur