Graftekens en grafbeplanting

VOORSCHRIFTEN VOOR HET TOELATEN VAN GRAFTEKENS EN GRAFBEPLANTING

op de begraafplaatsen van de R.K. Parochie H. Norbertus, gevestigd te Diessen, gelegen in de gemeente Hilvarenbeek aan de Biestsestraat 26 te Biest-Houtakker, Kerksingel 1 te Diessen, Dorpsstraat 8 te Esbeek, Witvenstraat (ongenummerd) te Haghorst en Doelenstraat (ongenummerd) te Hilvarenbeek.

Deze voorschriften behoren tot artikel 30 van het Reglement voor het beheer van de begraafplaatsen van de R.K. Parochie H. Norbertus, voornoemd, vastgesteld op 4 november 2014.

Artikel 1

Bij de beheerders van de begraafplaatsen is voor iedere belanghebbende ter inzage het indelingsplan van de begraafplaats, verdeeld in vakken. Op deze indelingsplannen zijn de vakken met cijfers en/of letters aangegeven.

Artikel 2

Voordat op een graf een grafteken of een beplanting wordt toegelaten moet aan de beheerder de getekende grafakte worden getoond.

Artikel 3

 1. In de op de indelingsplannen van de begraafplaatsen gemerkte vakken, bestemd voor een particulier enkel, dubbel(breed) of dubbel(diep) graf, worden op de graven als grafteken staande kruismodellen toegelaten overeenkomstig een door het bestuur goedgekeurd uniform standaardmodel.

In deze gemerkte vakken worden op de graven liggende zerken toegelaten in de afmetingen van maximaal 200 x 90 cm voor een enkel graf en 200 x 180 cm voor een dubbel(breed) graf, overeenkomstig de goedgekeurde modellen en afhankelijk van de beschikbare ruimte.† ††

 1. In de op de indelingsplannen van de begraafplaatsen gemerkte vakken, bestemd voor het plaatsen en/of bewaren van asbussen in de daarvoor bestemde urnenbewaarplaats en/of columbarium, worden urnenstenen of sluitingsplaten toegelaten overeenkomstig een door het bestuur goedgekeurd standaardmodel.
 2. In de op de indelingsplannen van de begraafplaatsen gemerkte vakken, bestemd voor kindergraven, worden liggende zerken en staande graftekens toegestaan waarvan het ontwerp tevoren afzonderlijk door het bestuur is goedgekeurd.

d.††† Vůůr plaatsing van een grafteken en/of grafbeplanting dient hierover afstemming plaats te vinden met de beheerder van de begraafplaats.

e.††† De onder lid a, b en c aangegeven graftekens (kruismodellen) en liggende zerken worden vervaardigd van natuursteen (hardsteen, graniet, marmer of van een ander weersbestendig materiaal). Qua kleurstelling dient aansluiting te worden gezocht bij de bestaande graftekens en zerken op de betreffende begraafplaats. In de onder lid c aangegeven vakken, bestemd voor kindergraven, mag ook witte natuursteen worden gebruikt.

f.†††† Grafbeplanting mag geen groter oppervlak beslaan dan de grafplaats zelf of de bestemde grafstrook, te weten maximaal 200 x 90 cm voor een enkel graf en 200 x 180 cm voor een dubbel(breed) graf, met een maximale hoogte van 50 cm.†

Artikel 4

1.††† Zerken en graftekens moeten worden geplaatst op een doelmatige fundering ten genoegen van het bestuur.
2.††† Het aanbrengen en bevestigen van de sluitingsplaten ten behoeve van het afsluiten van een nis in een urnenmuur dient op een door het bestuur goedgekeurde wijze te geschieden.

Artikel 5

In de stroken tussen en rondom de graven mag geen marmerslag, grind of iets anders worden gestrooid. Deze stroken dienen te allen tijde vrijgehouden te worden voor onderhoud en toegang tot de graven.

Artikel 6

Inscripties, zerken en graftekens mogen niet storend of grievend zijn voor nabestaanden of bezoekers, ter beoordeling van de beheerder en/of het bestuur.

Artikel 7

Op de begraafplaatsen worden niet toegelaten:

 1. grafbanden met ingestrooid grind of marmerslag;
 2. ijzeren hekken;
 3. palen met buizen of kettingen;
 4. natuur(stenen) groter dan 15 x 15 x 15 cm.

Artikel 8

Het plaatsen van een firmanaam of enige andere reclame op zerken of graftekens is niet toegestaan.

Artikel 9

Uitvaartverzorgers en leveranciers van graftekens worden geacht kennis te dragen van het reglement van de begraafplaatsen en daarnaar te handelen.

Artikel 10

Wat betreft de werkzaamheden op de graven bepaalt artikel 6 van het reglement van de begraafplaats:

 1. Het delven of dichten van graven, het openen van een graf en het opdelven van stoffelijke resten en het bijzetten van asbussen mag uitsluitend geschieden door het personeel van de begraafplaats of, in opdracht van het bestuur, door derden.
 2. Het bestuur geeft aan hen die door de rechthebbenden zijn belast met de bouw, de aanleg of het onderhoud van de graftekens en/of grafbeplantingen, gelegenheid hun werkzaamheden te verrichten op tijden dat de begraafplaats daarvoor geopend is. Zij volgen hierbij de aanwijzingen van de beheerder.
 3. Geen werkzaamheden mogen worden verricht op zon- en feestdagen en tijdens begravingen.†
 4. Iedere dag dienen gereedschappen, te verwijderen materiaal en hulpmateriaal te worden meegenomen of te worden geplaatst of gestort volgens aanwijzing van de beheerder.

Artikel 11

Vůůr het plaatsen van een zerk of grafteken en vůůr het bijzetten van een urn dient de rechthebbende Ė of de leverancier namens de rechthebbende - schriftelijk op te vragen bij de beheerder de juiste ligging van een graf, met vermelding van de naam van de overledene, de datum van begraving, de naam van de rechthebbende met vermelding van de naam van de leverancier. De grafaanduiding zal de beheerder schriftelijk aan de aanvrager mededelen.

Artikel 12

Een zerk of een grafteken alsmede eventueel aanwezige beplanting dient voor een bijzetting zo spoedig mogelijk na het overlijden doch uiterlijk 24 uur voor de begraving zodanig van het graf te worden verwijderd, dat het graf kan worden gedolven. Funderingsresten dienen op aanwijzing van de beheerder eveneens te worden verwijderd. Zerk of grafteken dient van de begraafplaats te worden afgevoerd of tijdelijk te worden opgeslagen op aanwijzing van de beheerder.

Artikel 33 van het reglement van de begraafplaats bepaalt:

Opdracht tot het plaatsen van een grafteken, tot het verwijderen van een grafteken voor een bijzetting en tot het herplaatsen daarvan na een bijzetting moet worden gegeven door de rechthebbende. Wanneer een verwijderd grafteken zich op de begraafplaats bevindt en niet binnen drie maanden na de bijzetting wordt herplaatst, is het bestuur gerechtigd de delen daarvan van de begraafplaats te doen verwijderen en te doen vernietigen op kosten van de rechthebbende.

Artikel 13

Grafkelders zijn op de begraafplaatsen niet toegestaan.

Artikel 14

Voor werkzaamheden aan de graven door beroepskrachten is de begraafplaats geopend op maandag tot en met zaterdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Buiten deze uren is het ook de uitvaartverzorgers en leveranciers van zerken en graftekens en urnen niet toegestaan zich op de begraafplaats te bevinden, tenzij met goedvinden van de beheerder. Voor bezoekers is de begraafplaats toegankelijk op alle dagen van zonsopgang tot zonsondergang.

Artikel 15

Het is niet toegestaan voor werkzaamheden op de graven gedeelten van de beplanting of de groenvoorziening, niet tot het graf behorende, te verwijderen. Bij vermeende hinder wordt contact opgenomen met de beheerder.

Artikel 16

Alleen verharde wegen en paden, door de beheerder daartoe aangewezen, mogen worden bereden door vervoermiddelen van de ondernemers. De beheerder is bevoegd een vervoermiddel met een naar zijn oordeel te hoge wieldruk of te grote afmeting de toegang tot de begraafplaats geheel te ontzeggen.

Artikel 17

De ondernemers zijn aansprakelijk voor letsel en schade, toegebracht aan personen of zaken op de begraafplaats.

Artikel 18

Personen belast met werkzaamheden op de graven, dienen minstens 16 jaar oud en naar het oordeel van de beheerder behoorlijk gekleed te zijn, ook in de zomer. Gebruik van radioapparatuur is verboden.

Artikel 19

De ondernemers dienen zorg te dragen voor voldoende eigen personeel voor laden, lossen en transport. Een verzoek tot het verlenen van hulp in bijzondere omstandigheden dient te worden gericht tot de beheerder.